Besluitenlijst 7 oktober 2003

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 30 september 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Aanlijn- en muilkorfgebod. Het college besluit een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen voor twee Kaukasische herders. 3. Huisvesting ambtelijke apparaat. Het college gaat uit van integrale huisvesting van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat aan het Raadhuisplein en besluit de mogelijkheden tot aanpassing van de hal tot publieksbalie te (laten) onderzoeken. 4. Functieboek. Het college neemt kennis van de voorlopige waarderingen van de sleutelfuncties zoals thans opgenomen in het concept-functieboek en legt de concept-conversietabel ter instemming voor aan de vakbonden en voor advies aan de ondernemingsraad. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verslag stuurgroep Kloppend Hart. 1. Het college neemt het verslag van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 29 september voor kennisgeving aan 2. Het college stemt in met: 2.1. Het starten van de aanbestedingsprocedure voor de brug Groote Beek onder nadrukkelijk voorbehoud met betrekking tot de gunning. 2.2. Met de principe-keuze voor de architect van het bibliotheekgebouw en vraagt het projectbureau dit samen met Domein dit nader uit te werken. 2.3. Met het voorgestelde beeldkwaliteitplan voor de kavels Hendrik Veenemanstraat. 2.4. Met het communicatieplan. 2. Bezwaarschrift bouwvergunning. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, verklaart het college het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond. De bestreden bouwvergunning wordt ge-handhaafd onder aanvulling van hetgeen gesteld is in het verweerschrift en het herstel van één gebrek (nl. vermelding van de overschrijding van de bebouwingsvoorschriften in de overwegingen). 3. Grondruil. Het college besluit in principe in te stemmen met de grondruil met betrokkenen en vraagt het Projectbureau dit verder uit te werken in een overeenkomst. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Huisvesting MLK Astroïdenlaan. 1. College neemt kennis van uitspraak rechtbank in kort geding huisvesting MLK, die inhoudt dat het MLK voor 1 november a.s. de huisvesting aan de Astroïdenlaan dient te verlaten; 2. College neemt kennis van de genomen vervolgstappen om continuering van het muziekonderwijs qua accommodatie per 1 november 2003 voor gesubsidieerde leerlingen te waarborgen. 2. Realisatie taakstelling statushouders. Het college neemt voor kennisgeving aan dat onze gemeente per 1 september op één statushouder na, reeds voldoet aan de opgelegde taakstelling per 1 januari 2004.