Besluitenlijst 7 september

U kunt hier het verslag van de B en W vergadering van 7 september nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 7 september 2004

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 31 augustus 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Raadsvergadering 9 september 2004.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 9 september 2004 zijn geagendeerd.
Bij agendapunt jaarverslag zal door voorzitter worden gemeld, dat bestuurlijke commitment aan regionale volkshuisvestingtaakstelling (BOR-afspraak) geacht wordt aan verslag te zijn toegevoegd.

3. Schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen.
Het college besluit:
1. over te gaan tot uitbesteding van het schoonmaakonderhoud voor alle gemeentelijke gebouwen en de inbreng van de overgebleven medewerkster in eigen dienst nader te onderzoeken;
2. weglekkende taken zoals huismeester en koffie en thee voorziening in overleg met de organisatie adequaat op te lossen;
3. de Ondernemingsraad ter zake om advies te vragen.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Zienswijze Ontwerp Uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van de conceptbrief als zienswijze op het ontwerp Uitwer-kingsplan Zuidoost-Brabant;
2. een afschrift van de reactie op het ontwerp Uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant aan alle raadsleden te doen toekomen.

2. Ontwerpbestemmingsplan Herziening Breeakkers.
Het college stemt in met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan Herziening Breeakker en brengt het ontwerpbestemmingsplan in procedure.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Rioolbreuk Pieter Breugelplein.
Het college geeft opdracht om de schade aan de riolering op het Pieter Breugelplein te her-stellen.

Ingekomen stukken

1. Handhavingbeleidsplan Slagen voor Veiligheid.
Het college is verhinderd tijdens het handhavingsbeleidplan Slagen voor Veiligheid.
Datum en tijd: woensdag 17 november 2004, 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Kasteel Doorwerth te Doorwerth

2. Uitnodiging Regiodag SRE.
Het college is verhinderd tijdens de regiodag van de SRE.
Datum en tijd:13 oktober 2004: 14.30 - 18.00 uur
Locatie: Theater 't Speelhuis, Speelhuisplein 2 te Helmond

3. Uitnodiging informatiebijeenkomst Trajectnota/MER BOSE.
De burgemeester en de wethouders Bergmans en Overbeek wonen de informatiebijeen-komst over de Trajectnota/MER BOSE bij op 29 september.
Datum en locatie: 29 september raadzaal Boscotondo Helmond
30 september raadzaal stadhuis Eindhoven
Tijd: 19.00 - 21.00 uur

4. Eurofestation 2004.
Het college is verhinderd tijdens Eurofestation 2004, Europese conferentie en vakbeurs over vrijwillige inzet en maatschappelijk betrokken ondernemen.
Datum en tijd: 7, 8 en 9 november 2004, diverse tijdstippen
Locatie: MECC te Maastricht

5. Dag van de Lokale Rekenkamer.
Het college is verhinderd tijdens de Dag van de Lokale Rekenkamer.
Datum en tijd: zaterdag 25 september, 10.00 - 16.30 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht