Besluitenlijst 8 april

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2003
Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 1 april 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Dommelpop-festival 22 juni 2003. Het college verleent medewerking aan het Dommelpop-festival op 22 juni 2003, genoemde voorwaarden. 3. Formatie brandweer. Het college besluit:  De vacature ondercommandant / medewerker brandweerzaken open te stellen voor 36 uren per week;  Het taakonderdeel arbo onder te brengen bij de afdeling Personeel & organisatie. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking dd. 1 april 2003 wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Verslag en afsprakenlijst Stuurgroep Kloppend Hart d.d. 17 maart 2003. Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de Stuurgroep Kloppend Hart d.d. 17 maart 2003 voor kennisgeving aan. 3. Tijdelijke verhuur gemeentepanden. Het college besluit: - twee verzoeken om een woning van de gemeente te huren af te wijzen; - het sectorhoofd te machtigen om beleidsconforme beslissingen te nemen omtrent de tijdelijke verhuur van gemeentepanden. 4. Maartcirculaire algemene uitkering. a. Het college neemt kennis van de maartcirculaire (algemene uitkering) en besluit de hogere algemene uitkering over 2002 ad € 106.000,-- toe te voegen aan de reserve nog nader aan te wijzen bestemmingen; b. De hogere uitkering over 2003 (€ 90.000,--) toe te voegen aan de reserve nog nader aan te wijzen bestemmingen; c. Een eenmalige stelpost op te nemen van € 10.000,-- voor nog uit te voeren acties op het terrein van Sociale Zaken Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Verordening leerlingenvervoer 2003. Het college stemt in met ontwerp-raadsvoorstel Verordening leerlingenvervoer 2003 en legt dit voor aan de commissie Burgerzaken. 2. Verslag Stuurgroep Ouderenproof. Het college neemt het verslag van het overleg van de Stuurgroep Ouderenproof voor kennisgeving aan. 3. Notitie uitbreiding De Harlekijn Met een notitie hierover wordt ingestemd. Deze wordt voorgelegd aan de commissie Burgerzaken op 8 april 2003. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Aanleg bergriool met geluidswal Gentiaanlaan. Het college verleent opdracht voor de aanleg van een bergriool met een geluidswal langs de Gentiaanlaan en neemt kennis van de overige geplande rioleringswerken De Gentiaan en De Vloed.