Besluitenlijst 8 februari

U kunt hier het verslag van de B en W vergadering van 8 februari downloaden of nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 8 februari 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 1 februari 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.
Het college benoemt mevr. A. Dinkelberg-Vissers als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, alsmede de heer J. Verhagen, medewerker Dienstverlening Publiek als ambtenaar van de burgerlijke stand.

3. Gunning schoonmaakonderhoud 2005 en volgende jaren.
Het college neemt de mandaatnota van de directie voor kennisgeving aan.

4. Achtervangregeling.
Het college besluit af te zien van voortzetting van de achtervangregeling m.b.t. het burgemeestersambt; voortaan wordt steeds de hiervoor op grond van de Gemeentewet vastgestelde vervangingsregeling gehanteerd.

5. Benoeming J. v.d. Doelen, hoofd Ondersteuning en faciliteiten.
Het college benoemt dhr. J. van der Doelen per 1 april 2005 in de sleutelfunctie afdelingshoofd Ondersteuning en Faciliteiten op basis van de door de directie overeengekomen condities.

6. Aansprakelijkstelling.
Het college wijst de aansprakelijkheid af; het schadebedrag wordt niet vergoed.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Commissie GZ d.d. 31 januari 2005.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie GZ d.d. 31 januari 2005.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Raadsvoorstel m.b.t. grondverkoop aan Kalliste.
Burgemeester en wethouders besluiten het raadsvoorstel overeenkomstig het aangepaste concept vast te stellen.

2. Kwaliteitssysteem handhaving.
Het college stemt in met het kwaliteitssysteem voor de handhaving van de kleursporen grijs (milieu), blauw (water), rood (bouwen en ruimtelijke ordening) en groen (natuur en landschap).

3. Afvalstoffenverordening.
Het college besluit in te stemmen met de concept-afvalstoffenverordening en deze voor te leggen aan de commissie GZ en de raad.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging commandant vliegbasis.
Het college accepteert de uitnodiging van de nieuwe commandant van de vliegbasis, de heer Van de Vlies, voor een bezoek aan de vliegbasis.