Besluitenlijst 8 januari 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 december 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Verlenging Bestuursovereenkomst "Handhaving Omgevingsrecht".

Het college besluit de looptijd van de Bestuursovereenkomst Omgevingsrecht stilzwijgend te verlengen tot 1 januari 2014 of zoveel eerder als het BPO operationeel zal zijn.

3. Commissie-agenda’s januari 2013.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van januari 2013.

4. Benoemen (plaatsvervangend) bestuurslid algemeen bestuur RUD Zuidoost-Brabant.

Het college besluit burgemeester H. Gaillard te benoemen als lid van het algemeen bestuur van de RUD Zuidoost Brabant en wethouder R. Visser te benoemen als plaatsvervangend lid.

Portefeuille: R. Visser

1. Ontwikkeling CMD in Son en Breugel.

Het college:
1. neemt kennis van de concept-notitie Ontwikkeling CMD in Son en Breugel;
2. besluit de concept-notitie ter advies voor te leggen aan de Adviesraad Wmo;
3. besluit de concept-notitie voor reactie voor te leggen aan de potentiële ketenpartners;
4. stelt de in regionaal verband opgestelde notitie Uitwerking Centrum voor Maatschappelijke
    Deelname en Participatie Team vast;
5. met de LEV groep zal worden overlegd over de formatieve en financiële consequenties.   Komt daarna terug in het college.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Voordracht kunstwerk geluidswal Sonniuspark

Het college:
1. stemt in met de voordracht van de werkgroep “Kunst in het Sonniuspark” om op de ge-luidswal langs het Sonniuspark het kunstwerk “Oor” van Jeroen Bisscheroux te realise-ren;
2. geeft, nadat het schetsontwerp aan de wijkbewoners is gepresenteerd, opdracht om een definitief ontwerp te maken en geeft opdracht tot uitvoering nadat de omgevingsvergun-ning is verleend;

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging receptie jeugdprins en -prinses Carnaval C.V. de Dommelsoppers. Staf/12.19611

Hans Gaillard en John Frenken wonen de receptie van jeugdprins Rick en jeugdprinses
Kimberley van C.V. de Dommelsoppers bij.
Datum/tijd: zondag 13 januari 2013, 14:30 uur-17.00 uur
Locatie: Residentiegebouw J.C. Oase