Besluitenlijst 8 juli

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 juli 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 8 juli 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Implementatie Wet BIBOB. Gelet op de huidige organisatorische ontwikkelingen wordt de implementatie van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (BIBOB) uitgesteld totdat de nieuwe organisatie bekend is. In afwachting daarvan wordt de voorbereiding voortgezet. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Begroting 2004. Het college zal de commissie algemene zaken (mondeling) informeren over de financiƫle stand van zaken begroting 2004. 2. Bouw woningen op terrein van De Ossekop e.o. Het college start de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO voor de aanvraag van een bouwvergunning en het verzoek om vrijstelling van Le B'oeuf vof voor het realiseren van 10 appartementen en 4 patiowoningen op perceel Hendrik Veenemanstraat 20, 22 en 24. Indien er gedurende de terinzageleggingen geen reacties binnenkomen wordt de verklaring van geen bezwaar aangevraagd bij GS. 3. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking d.d. 3 juli 2003 wordt voor kennisgeving aangenomen. 4. Procedure spitsontsluiting. Het college besluit de aanleg van de spitsontsluiting aan te houden tot en met de behandeling van het burgerinitiatief, waarbij uitgegaan wordt van commissiebehandeling in juli. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Hoogwaardige Handhaving. De gemeente Son en Breugel doet een aanvraag voor een subsidie ingevolge de Tijdelijke Stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving. Deze regeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil gemeenten stimuleren tot het ontwikkelen van beleid of het ontplooien van activiteiten gericht op het invoeren van Hoogwaardige Handhaving in de dagelijkse praktijk. Op de afdeling Sociale Zaken is handhaving o.a. van belang om fraude (of langer durende fraude) te voorkomen. Son en Breugel werkt samen met 12 andere Bra-bantse gemeenten. 2. Rijksregeling uitbreiding kinderopvang. Het college stelt de overeengekomen verdeling van middelen voor realisatie van kindplaatsen door Korein en Bereboot vast. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Toekomstvisie. Het college neemt de schriftelijke mededeling van de commissiegriffier AZ inzake de toekomstvisie voor kennisgeving aan. Ingekomen stukken 1. Afscheidsconcert ter gelegenheid van het afscheid van Commissaris van de Koningin Houben. Het college vraagt vier kaarten aan voor het afscheidsconcert bij gelegenheid van het afscheid van Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant mr. F.J.M. Houben. Het concert wordt verzorgd door het Euregio Jeugdorkest. 2. Benoeming burgemeester Waalre Het college is verhinderd de receptie bij te wonen ter gelegenheid van de officiƫle installatie van de heer mr. H.C.R.M. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn tot burgemeester van de gemeente Waalre.