Besluitenlijst 8 maart

U kunt hier de besluitenlijst van 8 maart nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 8 maart 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 1 maart 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Evenementenbeleid.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het concept evenementenbeleid voor de gemeente;
2. het concept ter inspraak voor te leggen aan de organisatoren van grote evenementen, de horecavereniging en de OVSB;
3. het concept voor een ieder ter inzage te leggen via publicatie in de Brug en in de Corridor;
4. het beleid definitief vast te stellen na de inspraakrondes.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Aanleg doorgaande weg Eemshof.
Het college besluit de gewenste weg toe te voegen aan de wensenlijst voor de begroting 2006.

2. Overdracht beheer en onderhoud bossen.
Het college stemt in met het voorstel van Staatsbosbeheer (SBB) om de het beheer van de bossen per 1 januari 2005 aan SBB over te dragen. Effectuering van de formele overdracht is per 1 januari 2006; de notariƫle akte wordt in juni 2005 gepasseerd.
Conform het verzoek van SBB zal de beheerssubsidie bossen die de gemeente in 2005 ont-vangt, ter beschikking worden gesteld aan SBB; in het geval deze subsidie vervalt zijn de consequenties hiervan voor SBB.

3. Nationale Boomfeestdag 2005.
Advies: De Nationale Boomfeestdag 2005 wordt op woensdag 16 maart door wethouder Overbeek bijgewoond en op woensdag 23 maart door de burgemeester.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging "De wethouder: partijpoliticus of procesmanager?".
Het college is verhinderd tijdens de bijeenkomst 'De wethouder: partijpoliticus of
procesmanager?', georganiseerd door de VBG en de Vernieuwingsimpuls Dualisme op
23 maart 2005.