Besluitenlijst 8 mei 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 8 mei 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 mei 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 2007-2011.
Het college besluit het RBR voor kennisgeving aan te nemen.

3. Nieuwe GRIP Structuur.
Het college besluit alle eerdere elementen van de GRIP structuur in het Rampenplan te ver-vangen door de nieuwe GRIP 2007 en in te stemmen met de administratieve aanpassingen van de gemeentelijke deelprocessen.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Opstelling kermis 2007/verkeersmaatregelen.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde opstelling van de kermis, die zal plaatsvinden van 15 tot en met 19 juni aanstaande;
2. akkoord te gaan met voor de kermis noodzakelijke verkeersmaatregelen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Samenwerkingsovereenkomst Woonzorgcentrale.
Het college stemt in met de financiële opzet van de Woonzorgcentrale en met de samenwer-kingsovereenkomst tussen de gemeente Son en Breugel, Stichting Welzijn Dommel-Beerze en Domein.

2. ESF-subsidie, indienen beroepschrift.
Het college besluit een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank tegen het besluit van de Staatssecretaris dat de op 31 oktober 2005 door de gemeente ingediende aanvraag om ESF-subsidie niet alsnog in behandeling zal worden genomen. De commissie algemene zaken zal hierover worden geïnformeerd.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Aanvullend onderzoek naar exploitatiemogelijkheden van het nieuwe bibliotheek-gebouw.
Het college besluit in te stemmen met
-opdrachtverlening aan McRoe Partners BV ;
-verdere afdoeningsafspraken met McRoe worden gemandateerd aan wethouder Overbeek.

2. Voortgang tijdelijke huisvesting De Vloed.
Het college neemt kennis van:
1. Planning werkzaamheden ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de Vloed op de locatie Breugel Zuid;
2. Intentie overeenkomst tussen SVVE en de heer van Eck inzake de locatie Breugel zuid.
Het college besluit in te stemmen met:
Voorbereidende werkzaamheden zoals in de planning aangegeven ten behoeve van de te voeren artikel 17 procedure.

3. Ingekomen planschadeclaim van een bewoner van de Airbornestraat te Son.
Het college besluit de ingekomen planschadeclaim van een bewoner van de Airbornestraat te Son, ter advisering voor te leggen aan Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).

Ingekomen Stukken

1. Uitnodiging installatie drs. J.M.L.N. Mikkers tot burgemeester van Veldhoven
Wethouder Verschelling woont de installatie van drs. J.M.L.N. Mikkers tot burgemeester van Veldhoven bij.

Datum/tijd: maandag 14 mei 2007 15.30 uur
Locatie: Theater de Schalm / Raadszaal Gemeentehuis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------