Besluitenlijst 8 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 8 november 2005

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 1 november 2005.
05.0020915 Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Loondoorbetaling bij ziekte/wijziging CAR/UWO.
Het college besluit tot wijziging van de CAR-UWO (verwerking bepalingen m.b.t. loondoorbetaling bij ziekte vanaf 1-1-2006) conform de aanbeveling van het LOGA d.d. 14 oktober 2005.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Bezwaarschrift tegen opgelegde waarschuwing.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

2. Programma van eisen CVV.
Het college stelt het programma van eisen vast voor de aanbesteding van het CVV 2006 en geeft de portefeuillehouder mandaat om de opdracht te gunnen aan de economisch voordeligste aanbieding.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bosgebied West, reparatieherziening Golfbaan; Onteigeningsprocedure.
Het college besluit:
1. Juridisch adviesburo Van der Loo overeenkomstig de offerte d.d. 5 september 2005, opdracht te verlenen om namens de gemeente Son en Breugel de administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van de onteigening van diverse percelen gelegen in het bestemmingsplan "Bosgebied West, reparatieherziening Golfbaan" te voeren en te begeleiden;
2. De commissie Grondgebiedzaken in de vergadering van 8 december 2005 hieromtrent te informeren.


Ingekomen stukken

1. Programma Nieuwkomersavond op 24 november 2005.
Het college stemt in met het programma voor de Nieuwkomersavond op 24 november 2005.

2. Uitnodiging Groene gezonde stad.
Het college neemt niet deel aan het congres 'De groene gezonde stad', georganiseerd door Groenforum Nederland en Natuur en Milieu op donderdag 17 november 2005.


3. Uitnodiging bijeenkomst Brabantse Gemeenten - Samenwerking gemeenten in
Polen.
Het college neemt niet deel aan de bijeenkomst Brabantse Gemeenten - Samenwerking ge-meenten in Polen, georganiseerd door de provincie op woensdag 11 januari 2006.

4. Uitnodiging Holst Memorial Lecture 2005 / symposium "Genomics. bio-informatics
and byond".
Het college neemt niet deel aan het symposium, georganiseerd door Philips en de Tue op 1 december 2005.

5. Uitnodiging sponsoring dansmarathon / Ronald McDonaldhuis. O&F
Het college besluit tot een bijdrage van € 100,-- aan mevr. Xhofleer t.b.v. de dansmarathon ten gunste van het Ronald McDonaldhuis.