Besluitenlijst 8 oktober 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 8 oktober 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 1 oktober 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2.  Agenda Regioraad 10 oktober 2013

Het college bespreekt de agenda van SRE Regioraad van 10 oktober en geeft eventuele zienswijzen mee aan de deelnemer namens Son en Breugel, wethouder John Frenken.

3.  Aanwijzing betrokken medewerkers Dienst Dommelvallei

Het college wijst de betrokken medewerkers aan die in aanmerking komen voor de overgang naar de Dienst Dommelvallei overeenkomstig het aanwijzingsoverzicht en neemt kennis van de planning van het proces van de belangstellingsregistratie en plaatsings-procedure

4. 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Het college is voornemens om goedkeuring te geven aan de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdiensten en besluit daarvoor de raad om toestemming te vragen en stelt daarvoor het conceptraadsvoorstel vast en agendeert dit voor de commissie Algemene Zaken.

5. Gemeentegids 2014

Het college stemt in met het thema ‘Kunst achter de voordeur’ voor de gemeentegids 2014 en schrijft hiervoor een foto- en beeldmateriaal wedstrijd uit.

Portefeuille: R. Visser

1. Meerjarenbegroting 2014-2017

Het college stemt in met de meerjarenbegroting 2013-2016, inclusief de 1e begrotingswijziging van 2014 en biedt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

2. Vaststelling projectplan "Crematorium”

Het college besluit het projectplan Crematorium vast te stellen.

3. Grondprijzen Sonniuspark

  1. Het college stelt nieuwe prijzen vast voor de nu uitgeefbare vrije sectorkavels op Sonniuspark.
  2. Communicatie hierover vindt plaats door middel van een persbericht, nadere toelichting tijdens persgesprek en aan commissie GZ (10 oktober) en door uitvoering van het communicatieplan Sonniuspark.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Situatie Vestzaktheater

Het college neemt de volgende besluiten over het Vestzaktheater:

  1. aan het bestuur van het Vestzaktheater een voorschot op de subsidie 2014 toekennen van € 16.000,--;
  2. dit voorschot uitbetalen in twee termijnen onder het voorbehoud dat het bestuur van het Vestzaktheater voorafgaande aan iedere termijn de afgesproken acties heeft ondernomen die voortvloeien uit het plan van aanpak. Het bestuur dient dit (inzichtelijk) plan zo spoedig mogelijke (maar in ieder geval vóór 15 november 2013) in te dienen, het plan dient te leiden tot een structureel sluitende begroting en het behoeft goedkeuring van het college;
  3. commissie Burgerzaken wordt door middel van een memo geïnformeerd.

2. Onderhoud openbare verlichting

Het college stemt in met het aangeboden contract van Imtech tot en met 31 december 2014 voor het onderhoud en beheer van de openbare verlichting, kosten voor Son en Breugel € 21.596,-- exclusief btw Het voordeel van € 10.000,-- per jaar wordt meegenomen in de begroting van 2014.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging VNG Bestuurdersdag

De burgemeester woont de VNG Bestuurdersdag op 29 november a.s. in Utrecht bij.

2. Uitnodiging symposium De kracht van een zelfbewuste gemeente

De burgemeester, wethouder Visser en de secretaris wonen het symposium "De kracht van een zelfbewuste gemeente” op 22 november in Boekel bij.