Besluitenlijst 8 oktober

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 1 oktober 2002. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de conceptnotulen. 2. Vervulling vacature financieel medewerker. Het college benoemt mevrouw G. Reemers in de functie van financieel medewerker overeenkomstig de aangegeven voorwaarden. 3. Overleg gemeente Best. Het college stelt een datum vast voor een kennismakingsoverleg met het college van de gemeente Best: 22 Oktober om 12.15 uur. 4. Verslag openbare vergadering OR d.d. 2 september 2002. Het college neemt het verslag voor kennisgeving aan. 5. Vergaderschema 2003. Het college stemt in met het ontwerp vergaderschema voor commissie - en raadsvergaderingen en legt het schema voor aan de commissie Algemene Zaken. 6. Besluitenlijst commissie Algemene Zaken d.d. 2 oktober 2002. Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. 7. Benoeming in de functie van systeembeheerder. Het college besluit dhr. Van Bommel per 1 oktober 2002 officieel te werk te stellen in de functie van systeembeheerder. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Aanvraag om bouwvergunning verzoek om vrijstelling van Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling B.V. voor de realisering van 5 appartementen en een commerciƫle ruimte op perceel Nieuwstraat 30. Het college besluit om de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO op te starten en indien er gedurende de terinzagelegging geen reacties binnenkomen de verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij GS. 2. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking d.d. 1 oktober 2002 wordt voor kennisgeving aangenomen. 3. Aanlegvergunning. Het college besluit een aanlegvergunning te verlenen voor het aanleggen van drainage grenzend aan de Airborneweg, conform concept-beschikking. 4. Aanlegvergunning. B&W besluiten aanlegvergunning te verlenen voor het aanleggen van drainage bij Sonniuswijk, conform concept-beschikking. 5. Verzoek om vrijstelling van Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling B.V. voor de bouw van een huisartsencentrum en appartementen aan het 17 Septemberplein. Het college besluit om de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO op te starten en indien er gedurende de terinzageleggingen geen reacties binnenkomen de verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij GS. 6. Besluiten commissie Grondgebiedzaken 30 september 2002. Het college heeft kennis genomen van de besluiten van de commissie grondgebiedzaken van 30 september 2002. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Deelname landelijke pilot Commissie vrijwilligers. De landelijk commissie vrijwilligers heeft onze gemeente samen met 19 andere locale overheden uitgekozen om als pilotgemeente te fungeren. Het gaat om een nieuw project om vrijwilligerswerk te stimuleren. De uitgekozen gemeenten en provincies krijgen geld en faciliteiten ter beschikking om een nieuwe impuls aan het vrijwilligerswerk te geven. B&W hebben kennisgenomen van dit project en zullen de commissieleden van Burgerzaken hierover informeren. 2. Fusie DOBA-Fontys. Op 1 januari 2003 gaat DOBA Onderwijsadviseurs fuseren met de Fontys-organisatie. Het college heeft, met in achtneming van een aantal voorwaarden, geen bezwaar tegen deze fusie. Tevens maakt het college aan DOBA bekend dat hij, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht, het jaar 2003 beschouwt als eerste afbouwjaar van de subsidierelatie. 3. Besluitenlijst van de commissie Burgerzaken d.d. 1 oktober 2002. Het college neemt kennis van door Commissie Burgerzaken besproken en genomen besluiten. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Onderhoud bestratingen 2002. Op 23 september jl. heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor groot-onderhoud aan klinkerwegen. Van de 3 uitgebrachte inschrijvingen bracht Driessen Wegenbouw b.v. de laagste uit. Het college geeft dit bedrijf opdracht de volgende straten een grote opknapbeurt te geven: Graafschappad, Veluwepad, Amstellaan, Dommelpas en Asteroidenlaan. 2. Elektra Scouting. Het college besluit een bedrag ter beschikking te stellen ten behoeve van het aanbrengen van elektriciteit en voorzieningen voor de scoutingaccommodatie van Dutmella aan de Bestseweg en het krediet ten laste te brengen van de reserve nog nader aan te wijzen bestemmingen en mee te nemen in de 2e marap.