Besluitenlijst 9 augustus

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 9 augustus 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 2 augustus 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Opdracht uitvoering GBA-audit.
1. Het college stelt het beleid en handhaving informatiebeveiliging vast.
2. Het college besluit de maatregelen categorie 1 (noodzakelijk, wettelijke eis en in strijd met het beleid) conform uit te voeren binnen de bestaande organisatie en begroting 2005.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Beleidsregel "Intrekken bouwvergunning wegens tijdsverloop".
Het college besluit:
1. de in het advies genoemde bouwvergunningen in te trekken;
2. de beleidsregels "Intrekken bouwvergunning wegens tijdsverloop" vast te stellen;
3. te bepalen dat deze beleidsregels in werking treden op de dag na bekendmaking van deze beleidsregels in het plaatselijk weekblad De Brug;
4. de bevoegdheid tot het horen van vergunninghouders in het kader van een procedure tot intrekken van de bouwvergunning te mandateren aan de ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

2. Verkeerssituatie Rooijseweg.
Het college besluit in te stemmen met:
- het realiseren van 2 aansluitingen op de Rooijseweg (zijwegen Wolfswinkel en Waterhoef);
- het aanduiden van de oostelijke parallelweg tot fietspad tussen Wolfswinkel en Sonniuswijk;
- het aanbrengen van een doorgetrokken streep op de Rooijseweg;
- de kosten ad € 14.000,- ten laste te brengen van het krediet 'Uitvoeringsmaatregelen GVVP 2004'.

3. Locatie voor kleinschalige woonvoorziening.
Burgemeester en wethouders besluiten om:
1. eerst na het verschijnen van de onderzoeksrapporten een beslissing te nemen omtrent een definitieve locatie voor een woonvoorziening voor psycho-geriatrische-ouderen;
2. SVVE in overweging te geven om de tijdelijke psycho-geriatrische voorziening op de HIVA-locatie versneld te realiseren.

4. Bezwaarschrift afwijzing vergunning verbreding uitrit.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college een bezwaarschrift gegrond te verklaren. Het geconstateerde motiveringsgebrek wordt bij de beslissing op het bezwaar hersteld. De verzochte vergunning voor verbreding van de inrit wordt geweigerd.
Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Kunst aan de A50.
Het college neemt de notitie over de mogelijkheden van kunst aan de A50 voor kennisgeving aan.
Het college bevestigt de correcte conclusie inzake (het negatief) standpunt gemeente Son en Breugel in de notitie.

2. Bezwaarschrift vervoersvoorziening WVG.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit, om betrokkene in aanmerking te brengen voor Collectief Vraagafhankelijk vervoer, wordt gehandhaafd.