Besluitenlijst 9 december

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 2 december 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Verzoek om ontslag van dhr. A. Boetzkes. Het college verleent de heer A. Boetzkes op zijn verzoek eervol ontslag met ingang van 1 januari 2004. 3. Ontwerp-brief aan Gedeputeerde Staten over Rapportage Regionale Samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het college stemt in met de ontwerp-brief aan Gedeputeerde Staten over de Rapportage Stedelijk Gebied Eindhoven en zendt deze aan de raad ter bespreking in de raadsvergadering op 17 december 2003. 4. Adviezenlijst commissie Algemene Zaken d.d. 3 december 2003. Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verslag stuurgroep d.d. 24 november 2003. 1. Het college neemt het verslag van de stuurgroep "Kloppend Hart" d.d. 24 november 2003 voor kennisgeving aan en neemt kennis van het herinrichtingsvoorstel Dommelstraat. 2. Het college neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het budget voor projectmanagement. 2. Uitspraak rechtbank 's-Hertogenbosch inzake het beroep i.v.m. de geweigerde bouwvergunning voor de bouw van een stierenstal annex opslagloods. Het college neemt de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch naar aanleiding van het beroep (beroep ongegrond) i.v.m. de geweigerde bouwvergunning voor de bouw van een stierenstal annex opslagloods voor kennisgeving aan. 3. Infrastructurele aanpassingen t.b.v. wijziging lijn 9 openbaar vervoer. GZ/vrom Het college stemt in met: - het aanpassen van de zuidzijde verkeersplateau Australiëlaan - Amerikalaan; - de kosten ten laste te brengen van de post onvoorzien; - Hermes informeren. M.b.t. de noodzakelijke maatregelen in Breugel zal het college op korte termijn besluitvorming plegen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Hoogwaardige Handhaving. Het college neemt voor kennisgeving aan dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onze gemeente een subsidie van € 50.608,00 heeft toegekend in het kader van Hoogwaardige Handhaving voor een goede uitvoering van de Abw / WWB en aanverwante uitkeringsregelingen. 2. Verslag Interne Controle 1e halfjaar en 3e kwartaal 2003. Het college hecht goedkeuring aan het intern verantwoordingsverslag van de Intern Controleur van de werkzaamheden verricht binnen de afdeling Sociale Zaken over de periode 1e halfjaar 2003 en 3e kwartaal 2003. 3. Adviezen Commissie Burgerzaken van 2 december 2003. College neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van 2 december 2003 voor kennisgeving aan. 4. Vrijwilligerswerkbeleid. Het college besluit het vrijwilligerswerkbeleid vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Bestuursovereenkomst en stand van zaken Reconstructie. Het college besluit: - Kennis te nemen van de stand van zaken van de reconstructie uit bijgevoegd vlugschrift en van de toelichting bij de bestuursovereenkomst; kaarten en deze stukken ter informatie aan de gemeenteraad toe te zenden; - De bestuursovereenkomst te accorderen door ondertekening en deze eveneens ter ondertekening aan de gemeenteraad voor te leggen. 2. Gebiedsindeling VVV. Het college besluit dat de gemeente Son en Breugel ingedeeld wordt bij het "stedelijk gebied Eindhoven" van de regio VVV Zuidoost-Brabant. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging Stichting Kerstconcerten Son en Breugel. BO/jbz Wethouder Bergmans, wethouder Van Ommen, wethouder Overbeek en de secretaris wo-nen het kerstconcert, georganiseerd door de Stichting Kerstconcerten, bij. Datum en tijd: zondag 21 december 2003, 14.00 uur Locatie: Sint Genoveva Kerk te Breugel 2. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Politie, Brandweer en GHOR. De burgemeester woont de nieuwjaarsreceptie van de Politie, Brandweer en GHOR bij. Datum en tijd: woensdag 7 januari 2004, 16.30 - 19.00 uur Locatie: Restaurant De Leemer Hoef, Gestelsestraat 102 in Waalre 3. Bijzondere raadsvergadering/afscheidsreceptie burgemeester Jacobs-Aarts en gemeentesecretaris Haans. De burgemeester woont de bijzondere raadsvergadering/afscheidsreceptie van burgemeester, mevr. Jacobs-Aarts en gemeentesecretaris, dhr. Haans van de gemeente Mierlo, bij. Datum en tijd: vrijdag 19 december 2003, Bijzondere raadsvergadering: 15.00 uur Afscheidsreceptie: 17.30 - 21.00 uur Locatie: Sportcomplex "De Weijer", Heer van Scherpenzeelweg 22 te Mierlo. 4. Uitnodiging Provincie Nieuwjaarsontmoeting. De burgemeester, wethouder Bergmans en de secretaris wonen de nieuwjaarsontmoeting van de Provincie bij. Datum en tijd: donderdag 8 januari 2004, 17.00 - 19.00 uur. Locatie: Provinciehuis 's-Hertogenbosch 5. Uitnodiging buitengewone raadsvergadering/afscheidsreceptie dhr. Mikkers. Het college is verhinderd de buitengewone raadsvergadering / afscheidsreceptie bij te wonen.