Besluitenlijst 9 januari 2007

Openbare Besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 9 januari 2007


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 januari 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Jaarplan 2007 Politie.
Het college neemt kennis van het jaarplan 2007 van politieafdeling BOS en legt het ter kennisname voor aan de gemeenteraad (veiligheidsdebat).

3. Jaarplan 2007 Brandweer. Jaarplan 2007 Brandweer.
Het college besluit:
 het Jaarplan 2007 van de Brandweer vast te stellen
 het plan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad (veiligheidsdebat)

4. Stroomstoringen.
Het college besluit:
1. opdracht te geven voor een onderzoek naar de realisatie van een extern inschakelpunt voor een noodstroomaggregaat en de kosten daarvan;
2. de gesprekken met Essent-Netwerk af te wachten;
3. de Commissaris der Koningin conform bovenstaande te berichten;
4. de mogelijke noodstroomvoorziening van de te realiseren tijdelijke huisvesting van De Vloed te bezien.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Bezwaarschrift.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college een bezwaarschrift ongegrond te verklaren met dien verstande dat de term "beëindiging van de uitkering" wordt vervangen door "intrekking van het besluit tot toekenning van bijstand".


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Verzoek reclame-uitingen Stichting Parkmanagement Ekkersrijt.
Het college stemt in met het verzoek van Stichting Parkmanagement Ekkersrijt (SPE) voor het exploiteren van reclame-uitingen op bedrijventerrein Ekkersrijt binnen de daarvoor gestel-de kaders. De totale financiële consequenties zullen worden betrokken bij nieuwe meerjaren-afspraken beheersvergoeding Ekkersrijt. Dit besluit wordt schriftelijk bevestigd aan SPE en medegedeeld aan de commissie algemene zaken.
Aanvullend bevestigt het college het portefeuillehouderschap van wethouder Verschelling voor het onderwerp SPE.Ingekomen stukken

1. Uitnodiging opening De Orangerie.
De burgemeester, wethouder Overbeek en wethouder Starmans wonen de feestelijke ope-ning van De Orangerie/SVVE De Archipel op 11 januari a.s. bij.

2. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Hoogstraat.
De burgemeester, wethouder Overbeek en wethouder Starmans wonen de nieuwjaarsrecep-tie van buurtpreventie Hoogstraat op 14 januari a.s. bij.

3. Uitnodiging VBG 'Verbindend bestuur op Brabantse bodem.
Het college is verhinderd tijdens de middagconferentie 'Verbindend bestuur op Brabantse bodem'.

4. Uitnodiging feestelijke afsluiting traject Ouderenproof.
Wethouder Starmans woont de feestelijke bijeenkomst op 13 januari a.s. ter gelegenheid van het afsluiten van het gehele traject Ouderenproof bij.