Besluitenlijst 9 juli 2002

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van 9 juli van Burgemeester en Wethouders nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2002 BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 3 juli 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Waarschuwing bestuursdwang opslag. GZ/vrom Het college besluit akkoord te gaan met de waarschuwing bestuursdwang ingevolge art. 125 Gemeentewet j° art. 5:22 Algemene wet bestuursrecht voor het verwijderen van de opslag van zand en andere stoffen en materialen. 2. Verkeersongevallen Son en Breugel. GZ/vrom Het college neemt kennis van de analyse van de verkeersongevallen over de periode 1 april 1997 tot en met 31 maart 2002 door de politie Brabant Zuid-Oost. 3. Werkgroep Verkeer. GZ/vrom Kennis nemen van de notulen van de werkgroep verkeer d.d. 2 juli 2002. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Besluitenlijst commissie BZ. BZ/o&w Het college neemt kennis van door Commissie Burgerzaken besproken en genomen besluiten. 2. Benoeming leden bestuurscommissie openbare basisschool De Regenboog. BZ/o&w Het college benoemt als vertegenwoordigers van de gemeente in de Bestuurscommissie Openbare Basisschool De Regenboog de heer E.H. Alberts en de heer H. Michelson. 3. Begroting en prijsbeleid 2002 DOBA Onderwijsadviseurs. BZ/o&w Het college besluit in te stemmen met de begroting 2002 van DOBA, inclusief de tariefsverhoging van 17%. Dit betekent niet dat het budget voor schoolbegeleiding verhoogd wordt. Tevens zal al dan niet gezamenlijk met de andere deelnemende gemeenten en in overleg met schoolbesturen tot een definitieve beleidskeuze gekomen worden inzake een breder geformuleerd lokaal onderwijsbeleid. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Afvalwatervoorschriften in milieuvergunningen. GZ/vrom Het college neemt kennis van de problematiek inzake de controle van vergunningen op de voorwaarden voor de lozing van afvalwater. 2. Renovatie riool Boslaan. GZ/vrom Het college geeft opdracht aan Rio Tec n.v. voor de renovatie van de riolering Boslaan. 3. Nota Natuur- en landschapsoffensief Brabant. GZ/vrom Het college ziet graag een voorstel n.a.v. een beknopte inhoudelijke toets en een voorstel voor een reactie aan de provincie. 4. Bestrijding iepziekte. GZ/gw Het college neemt kennis van de uitbraak van de iepziekte en van de acties die daaruit voortvloeien. De kosten worden op de aangegeven wijze verantwoord. 5. Vervanging boiler sportzaal De Bongerd. GZ/gw Het college besluit een boiler in sportzaal De Bongerd te vervangen. 6. Aanvraag milieuvergunning. GZ/vrom Het college besluit:  de aanvraag om een milieuvergunning als aanmeldingsnotitie te beschouwen in de zin van het Besluit m.e.r.  tot het vaststellen van de ontwerpbeschikking plus voorschriften volgens concept. 7. Landschapsplan landinrichting Sint-Oedenrode. GZ/vrom Het college neemt het Landschapsplan Landinrichting Sint-Oedenrode voor kennisgeving aan. 8. Streefbeeld en VVZ reconstructie Meierij. GZ/vrom Het college besluit:  op het concept-streefbeeld voor de Meierij te reageren, conform conceptbrief;  het concept-voorstel van de ZLTO voor een varkensvrije zone in het Dommeldal voor kennisgeving aannemen. Wethouder Overbeek zal om een extra commissievergadering over dit onderwerp verzoeken.
  • (0 Bytes)