Besluitenlijst 9 maart

U kunt hier de besluitenlijst van 9 maart nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 9 maart 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 2 maart 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Contract gemeentegids.
Het college besluit de gemeentegidsen voor 2004, 2005 en 2006 te laten vervaardigen en verspreiden door Goed Werk Reclamemakers bv. In deze periode wordt eenmaal een plattegrond gemaakt en verspreid door Goed Werk Reclamemakers bv.

3. Financiële aangelegenheden brandweer.
Het college stemt in met de voorgestelde (budgettair neutrale) dekking van de aanschaf van (uitruk)kleding. Eveneens wordt besloten budget op te voeren voor bereikbaarheidskaarten (dekking via verlaging bijdrage regionale brandweer). Daarnaast stemt college in met voorstel om P.M.-voertuig als nieuwe activiteit te betrekken bij de samenstelling van de begroting 2005 - 2008.

4. Vergadering portefeuillehoudersoverleg bestuurlijke aangelegenheden SRE.
Het college bespreekt de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg, met name het voor-ontwerp nieuwe gemeenschappelijke regeling.

5. Definitieve vaststelling plaatsingen.
Het college besluit tot definitieve plaatsing van de medewerkers die geen bedenkingen hebben ingediend, conform de voorgenomen plaatsing. Het college wil graag de toepassing in de praktijk van "brede" sleutelfuncties (zoals medewerker buitendienst) evalueren

6. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 3 maart 2004.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Info-brochure verkoop 7 A kavels.
Burgemeester en wethouders stemmen in met de concepten t.b.v. de informatiebrochure 7 A kavels.

2. Sloop agrarische gebouwen.
Naar aanleiding van de brief van de inspectie VROM neemt het college kennis van de stand van zaken m.b.t. sloop vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing. De inspectie zal worden geïnformeerd over de stand van zaken in de gemeente.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Lichtmasten SBC.
Het college subsidieert de helft van de kosten voor realisatie van de lichtmasten door SBC tot een bepaald maximum.

2. Adviezen commissie BZ d.d. 2 maart 2004.
1. College neemt de adviezen van de commissie voor kennisgeving aan;
2. college houdt vast aan de inganggezette richting m.b.t. ontwikkeling open jeugd- en jongerenbeleid;
3. college beraadt zich nader op vervolgaanpak "heroverweging subsidiebeleid".

3. Bouwmanagement ontwikkeling omni-model sporthal.
College besluit opdracht te verlenen aan HEVO bouwmanagement b.v. om uitvoering te geven aan fase 1 van de uitwerking van het omni-model sporthal, overeenkomstig de offerte van 24 februari 2004 met aanvulling 3 maart 2004.

4. Uitvoering saneringsproject afvalwaterlozingen.
1. Het college besluit met Grontmij een overeenkomst aan te gaan voor de uitvoering van het saneringsproject afvalwaterlozingen niet gerioleerde panden, overeenkomstig hun turn-key aanbieding met concurrentie van 1 maart 2004.
2. Het standpunt wordt ingenomen dat subsidies en een eventueel aanbestedingsvoordeel in mindering moeten worden gebracht op de kosten die voor rekening van de gemeente worden genomen en die via het rioolrecht op alle inwoners worden verhaald (mededeling in eerstvolgende vergadering van de commissie grondgebiedzaken).


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging receptie burgemeester Gilissen van Laarbeek.
De burgemeester bezoekt de receptie van de nieuwe burgemeester van Laarbeek,
dhr. dr. J.J.P.M. Gilissen.
Datum en tijd: vrijdag 19 maart 2004, 16.30 - 18.30 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum, Otterweg 27 te Beek en Donk