Besluitenlijst 9 mei 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 9 mei 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 2 mei 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen

2. Draaiboek massavaccinatie.
Het college besluit het draaiboek massavaccinatie Son en Breugel vast te stellen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verkeerssituatie Kanaaldijk Noord bij Rendac.
Het college besluit:
1. tot het plaatsen van het bord E10 (A01,60) en E11 (A01,60) in de Hoberglaan in Son overeenkomstig bijgevoegde tekening, waardoor maximaal 60 km/uur gereden mag wor-den op de Hoberglaan en Kanaaldijk-noord tussen de gemeentegrens met Best en de aansluiting op de N620;
2. tot het plaatsen van 2 borden J37 (gevaar) met onderbord 'uitrit' nabij de uitritten van het parkeerterrein bij Rendac aan de Kanaaldijk-noord 20 21;
3. in overleg te treden met Rendac over de wijziging van de uitrit naar het parkeerterrein.

2. Verkeersbesluit 60 km/uur-zone i.r.t. onderhoud Lieshoutseweg.
Het college besluit tot het plaatsen van het bord E10 (A01,60) en E11(A01,60) (RVV 1990), waardoor een maximum toegestane snelheid van 60 km/uur wordt ingesteld in de volgende buiten de bebouwde kom gelegen wegen van Son en Breugel:
- Broekstraat (geheel);
- Kanaaldijk-noord (tussen Gaskendonk en Kwadestraat);
- Kanaaldijk-zuid (tussen Hooijdonk en Stad van Gerwen);
- Stad van Gerwen (geheel);
- Kwadestraat (geheel);
- Olen (geheel);
- Lieshoutseweg (geheel);
- De Kuilen (geheel);
- Planetenlaan (gehele noordelijke parallelweg); en
- Oude Vresselseweg (geheel).
3. Invoering grijze container.
Het college besluit tot invoering van de grijze container voor restafval met ingang van 1 ja-nuari 2007, binnen de eerder geaccordeerde financiƫle kaders onder de volgende voorwaar-den:
1. Gekozen kan worden tussen een container van 240 liter, 140 liter of 40 liter (bovenwo-ningen);
2. Er komt geen (verdere) tariefdifferentiatie samenhangend met de omvang van de bak;
3. De bakken worden niet gechipt, maar wel uniek gekenmerkt;
4. De bestaande (meelift)regeling voor kleine bedrijven blijft in stand.


4. Overeenkomst Gebr. Van Stiphout tot herontwikkeling locatie
hoek Boslaan-Nieuwstraat.
Het college besluit tot de verkoop van de gronden conform de koopovereenkomst.