Besluitenlijst 9 november

U kunt hier de besluitenlijst van de B en W vergadering van 9 november nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 9 november 2004
 

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 2 november 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Bevorderingen brandweer.
1. Besloten wordt met ingang van 1 september 2004 de heren A. Mulders en T. van Aarle te bevorderen tot hoofdbrandwacht en de heer H. Kuijpers tot brandwacht;
2. De bevoegdheid tot besluitvorming over bevorderingen bij de brandweer te mandateren aan de directie.

3. Arbojaarplan 2004/meerjarenplan.
Het college stelt het arbojaarplan 2004 en het meerjarenplan 2004-2007 vast.

4. Redactionele wijziging CAR-UWO.
Het college besluit tot aanpassing van CAR/UWO conform aanbeveling LOGA  d.d. 8 oktober 2004.

5. Aanpassing CAR-UWO (vervolguitkering).
Het college besluit tot wijziging van CAR/UWO conform aanbeveling LOGA  d.d. 5 oktober 2004.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Afronding aankoop ondergrond N265.
Burgemeester en wethouders besluiten tot de eigendomsoverdracht van de ondergrond van het benzineverkooppunt Eindhovenseweg 4 en aan Domeinen de afkoopsom te betalen.

2. Verzoek plaatsen anti-ramkraakpaal.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. in te stemmen met de in de beleidsnotitie "plaatsen anti-ramkraakpalen" genoemde uitgangspunten (burgers worden geïnformeerd over beleid via publicatie in de Brug);
2. betrokkenen mee te delen, dat de gemeente medewerking verleent voor het plaatsen van een rampaal en dat hiervoor een vergunning in het kader van de Woningwet alsmede een vergunning in het kader van de Apv bij het college moet worden aangevraagd;
3. in overleg te treden met mede-betrokkene om met elkaar de mogelijkheden bezien van een verbeterde anti-ramkraakvoorziening voor zijn pand;
4. wethouder Bergmans te mandateren voor het vaststellen van de anti-ramkraakcatalogus.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Subsidie gemeenschappelijke muziekuitvoeringen.
Het college besluit om voor de kosten van twee groepsactiviteiten op het gebied van het muziekonderwijs aan betrokkene een subsidie toe te kennen.

2. Adviezen commissie BZ van 2 november 2004.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van
2 november jl. voor kennisgeving aan en besluit naar aanleiding ervan vast te houden aan het (oorspronkelijk) voorstel m.b.t. CVV (model L) gelet op financiële consequenties en onbedoelde effecten van door commissie in overweging gegeven model n.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verleggingkosten waterleiding Planetenlaan.
Het college neemt kennis van betaling en kostendekking van de nagekomen factuur van Brabant Water verlegging leidingen Planetenlaan.

2. 4e Woonwagenlocatie.
Burgemeester en wethouders besluiten:
- kennis te nemen van de stand van zaken en Gedeputeerde Staten verzoeken de verklaring van geen bezwaar af te geven;
- dat de ingekomen bedenking van betrokken geen aanleiding vormt om af te zien van aanleg van de 4e locatie.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging officiële opening gemeentehuis Laarbeek.
De burgemeester en de gemeentesecretaris wonen de officiële opening van het gemeente-huis van Laarbeek op 26 november a.s. bij.