Besluitenlijst 9 oktober 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 09 oktober 2007
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 02 oktober 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten, met de volgende opmerkingen:
MS1 (Hoi-huis): "besluit" dient te worden gelezen als "voorstel aan de raad".
Naar aanleiding hiervan wordt de Staf (juridische zaken) gevraagd of dit noopt tot aanpassing subsidieverordening (cq de door de raad vastgestelde nota grondslagen subsidiebeleid).

2. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 3 oktober 2007.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan, waarbij wethouder Verschelling aantekent dat het "smarter" maken van de actiepunten niet voor de raadsvergadering zal plaatsvinden maar bij de uitwerking/uitvoering van het actieplan.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Vaststellen projectopdrachten accommodatieonderzoek en CJG.
Het college stelt de volgende projectopdrachten vast:
1. Accommodatieonderzoek activiteiten jeugd en jongeren;
2. Visieontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 2 oktober 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.
Een ontwerp raadsvoorstel met betrekking tot kunst langs de A50 wordt tegemoet gezien.

2. 1e begrotingswijziging meerjarenbegroting 2008 - 2011.
Het college stemt in met de 1e begrotingswijziging voor de meerjarenbegroting 2008 - 2011 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad middels bijgevoegde brief.

3. Machtiging inzake beroep tegen beslissing VWS op claim in verband met centralisering indicatiestelling.
Het college van Son en Breugel machtigt het Dagelijks Bestuur van het SRE om namens het college beroep in te stellen tegen de beslissing op bezwaar van VWS over de claim in ver-band met centralisering indicatiestelling.

4. Septembercirculaire 2007 / Algemene uitkering.
1. Het college neemt kennis van de financiƫle gevolgen van de septembercirculaire 2007 voor het jaar 2007;
2. Het college neemt kennis van de financiƫle gevolgen van de septembercirculaire 2007 voor de meerjarenbegroting 2008 - 2011. De mutaties worden middels de 1e wijziging voorgelegd aan de gemeenteraad.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. . Historisch bodemonderzoek ISV.
Het college besluit om:
De milieudienst Regio Eindhoven conform hun offerte van 14 september 2007 opdracht te verlenen voor het 'Historisch onderzoek spoedlocaties ISV'. De kosten kunnen gedekt worden uit de voorziening ISV II-gelden

2. Adviezen commissie GZ 1 oktober 2007.
Het college besluit de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken van 1 oktober 2007 voor kennisgeving aan te nemen.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging veiling Kunst voor Kindia
De secretaris woont de veiling Kunst voor Kindia bij.
Datum/tijd: zondag 14 oktober 2007 van 15.00 tot 18.15 uur
Locatie: De Zwaan, Son
__________________________________________________________________________