Besluitenlijst 9 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 2 september 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Adviezenlijst commissie Algemene Zaken d.d. 3 september 2003. Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Aanvraag om bouwvergunning/verzoek om vrijstelling Le B'oeuf t.b.v. de bouw van 10 appartementen en 4 patiowoningen op perceel Hendrik Veenemanstraat 20, 22 en 24. Het college besluit, mede gelet op de door de aanvrager aangebrachte wijzigingen: 1. Kennis te nemen van de ingekomen inspraakreacties en in te stemmen met de geadviseerde beantwoording ervan; 2. De insprekers hiervan op de hoogte te stellen; 3. De reactie van het college ter inzage te leggen voor de gemeenteraad; 4. De aanvraag ingevolge artikel 19a lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage te leggen; 5. Indien er geen reacties worden ingediend de verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij GS. 2. Bouwplan Huize De Vloed. Burgemeester en wethouders besluiten om vanaf 25 september 2003 het plan voor Huize De Vloed ter inzage te leggen. 3. Bezwaarschrift tegen bouwvergunning. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard. De bestreden bouwvergunning voor een kantoor, kantine, garage, zeugenstal en africhtingsruimte blijft in stand. 4. Adviezenlijst commissie Grondgebiedzaken 1 september 2003. Het college heeft kennis genomen van de adviezen van de commissie grondgebiedzaken van 1 september 2003. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Vrijwilligersavond 2003. Het organiserend comité stelt het college op de hoogte van de vrijwilligersavond 2003, welke gehouden wordt op 12 december 2003. Ingekomen stukken 1. Universiteit Kraamkliniek in Tirana/Mensen voor Mensen. Mensen voor mensen viert het 2e lustrum van het humanitair project "Universiteit Kraamkliniek Tirana" te Albanië. De burgemeester en zijn echtgenote en de gemeentesecretaris zijn vanaf 12.00 uur bij Houtens 11 om kennis te maken met de ambassadeur van Albanië en Albanese gasten en wonen samen met wethouder Overbeek en wethouder Van Ommen het optreden van de professionele Albanese folkloregroep "Polifonik" in het Vestzaktheater bij (vanaf 19.45 - 23.00 uur). Datum: zaterdag 27 september 2003. 2. SRE Regiodag 2003. Het college bezoekt de Regiodag van de SRE, die dit jaar in het teken staat van het Ruimte-lijk Regionaal Plan. Datum en tijd: 24 september 2003, 13.00 uur. Lokatie: Hofdael in Geldrop 3. Bijeenkomst Euregio Jeugdorkest i.v.m. afscheid CdK. Wethouder Van Ommen vertegenwoordigt de gemeente bij het concert door het Euregio Jeugdorkest ter gelegenheid van het afscheid van dhr. Houben/CdK. Datum en tijd: 21 september 14.30 - 16.15 uur Lokatie: Provinciehuis 4. 40-Jarig bestaan HTC Son. Burgemeester, wethouder Overbeek en secretaris bezoeken de receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Hockeyclub HTC Son. Datum en tijd: zaterdag 27 september 2003, 16.00 - 17.30 uur Lokatie: clubhuis sportpark De Gentiaan