Besluitenlijst burgemeester en wethouders 1 april 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 1 april 2008

Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 maart 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Beslissing op bezwaar tegen niet in behandeling nemen ongegrond.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit een bezwaar tegen het buiten behandeling stellen van de Wwb aanvraag ongegrond te verklaren.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Verkoop groenstroken achter Marnelaan e.o..
Het college besluit een 5 meter diepe groenstrook gelegen achter de aan de noordzijde
gelegen woningen aan de Rhônelaan, Marnelaan en Donaulaan, aan de huidige eigenaren te koop aan te bieden tegen de prijs zoals deze in de nota grondbeleid is vastgesteld
t.w. € 112,50 m2.

2. Afspraken met St. Annaklooster in het kader van Hulp bij het Huishouden WMO.
Het college neemt kennis van en stemt in met de afspraken welke in regionaal verband zijn gemaakt met St. Annaklooster in het kader van Hulp bij het huishouden WMO.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Planschade A50, tweede tranche nader onderzoek.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het bij het advies behorende conceptraadsvoorstel inzake plan-schade A50, tweede tranche (nader onderzoek);
2. dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van de commissie GZ d.d. 15 mei 2008, en;
3. dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van de gemeenteraad d.d. 5 juni 2008.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging workshop “Samen Sterk in het Buitengebied”.
Het college woont de workshop “Samen Sterk in het Buitengebied” op maandag 21 april a.s. niet bij.