Besluitenlijst burgemeester en wethouders 1 december 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 1 december 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 november 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Bespreken agenda’s SRE poho-overleggen op 2 december 2009.

Het college neemt kennis van de agenda’s, bijbehorende stukken en de adviezen van de behandelende ambtenaren over de SRE poho-overleggen, welke gehouden worden op 2 december 2009 en bespreekt deze. Het college brieft de betreffende poho die aan het SRE-overleg deelneemt over haar zienswijzen.

 

3.   Vervolgafspraak en voortgangsrapportage backoffice bedrijfsvoering SIEN.

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage SIEN versie 2.1 d.d. 18 november 2009 en informeert de klankbordgroep SIEN d.d. 14 december 2009 en de ondernemingsraad.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Digitale jeugd ontmoetingsplek.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het creëren van een lokale digitale ontmoetingsplek voor jeugdigen.
  2. De opdracht voor implementatie te gunnen aan KIKcommunicatie;
  3. In te stemmen met het financiële dekkingsvoorstel;
  4. Het voornemen ter kennisname in te brengen in de raadsinformatiebrief.

 

2.      Onderzoek naar mogelijke overname stedelijk water met belangrijke huishoudelijke functie.

Het college stemt in met de uitgangspunten van deze nota en verleent haar medewerking voor nader onderzoek van diverse gemeentelijke waterpartijen,

kosten € 10.000,=. De kosten worden gedekt binnen het rioolfonds.

 

3.   Schriftelijke vragen CDA inzake verhuur/verkoop gemeentegrond.

Het college handhaaft na overweging het gemeentelijke beleid omtrent verhuur van gemeentelijke landbouwgronden en stemt in met de inhoudelijke beantwoording van de CDA-vragen middels de conceptbrief aan de gemeenteraad.

  

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Nota Toerisme en Recreatie Son en Breugel “Pret en ontspanning met een groen tintje”.

Het college besluit het beleid voor recreatie en toerisme volgens de beleidsnota Toerisme en Recreatie Son en Breugel “Pret en ontspanning met een groen tintje” vast te stellen en deze ter informatie voor te leggen aan de commissie Algemene Zaken die vergadert op 6 januari 2010. Tevens besluit het college geen camperplaatsen te realiseren.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Verslag stuurgroep Sonniuspark d.d. 19 november 2009.

Het college neemt kennis van het verslag van de formele stuurgroep Sonniuspark

d.d. 19 november 2009.

 

2.   Afwijzen verzoek tot handhaving Eindhovenseweg 19 / 23.

Het college besluit:

  1. Het verzoek om handhaving inzake het vermeende strijdig gebruik van een deel van het perceel Eindhovenseweg 23 af te wijzen.
  2. De aanvrager te berichten conform het conceptbesluit.