Besluitenlijst burgemeester en wethouders 1 juli 2008

 

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 01 juli 2008

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 juni 2008.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 3 juli 2008.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 3 juli 2008 zijn geagendeerd.

 

3.   Voortgangsrapportage jaarplan 2008 van de Boa's.

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage jaarplan 2008 van de boa's over de eerste helft van 2008.

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Onderzoek effecten subsidiëring.

Het college stemt in met de onderzoeksopdracht "Doelmatigheid en Doeltreffendheid van

het subsidiebeleid".

 

2.   Halt subsidie 2009.

Het college besluit Halt Oost-Brabant voor 2009 subsidie te verlenen voor een bedrag van 16.437,50 euro incl. indexering voor het leveren van preventieve diensten en deze te dekken binnen de daarvoor bestemde budgetten binnen de begroting.

 

4.   Opstellen verbreed GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan)/Waterplan.

Het college besluit in te stemmen met het bijgevoegde Plan van Aanpak voor het realiseren van een gemeentelijk verbreed GRP/Waterplan.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1. Aanwijzingsbesluit (plv.) secretaris commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

- Op grond van artikel 4 van de verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Son  

   en Breugel, wijst het college de heer mr. A.J.M. Ewalds aan als secretaris van de commis

   sie voor bezwaar- en beroepschriften;

- Hiernaast wijst het college de heer mr. F den Hengst aan als plaatsvervangend secretaris

   van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften;

- Voorts worden alle in het verleden ondertekende adviezen van bovenstaande secretarissen   

  met dit besluit bekrachtigd.

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.    Keuze inrichtingsniveau Sonniuspark.

Het college besluit in te stemmen met voorstel voor keuze inrichtingsniveau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------