Besluitenlijst burgemeester en wethouders 1 september 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 1 september 2009


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 augustus.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Beantwoorden gestelde vragen door Dorpsbelang m.b.t. basisschool
De Gentiaan.
Het college stelt de antwoorden op de door Dorpsbelang gestelde vragen m.b.t. het onder-houd van basisschool De Gentiaan vast en stuurt deze door naar de gemeenteraadsleden.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Plan van aanpak vrijwilligerssteunpunt.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen m.b.t. de werkwijze en de vervol-gaanpak van het vrijwilligerssteunpunt.
2. In te stemmen met het financiële dekkingsvoorstel voor de bekostiging van de over-name van de VWC door de LEV – groep.
3. Opdracht te verstrekken aan de LEV – groep om een voortgangsrapportage te ver-strekken in het 2e kwartaal 2010.
4. Het collegebesluit ter advisering voor te leggen aan de Wmo adviesraad.
5. Het besluit met het bijbehorende advies van de Wmo adviesraad ter kennisname te brengen aan de commissie burgerzaken.

2. Brief kerkbestuur d.d. 21-8-2009.
De brief geeft het college aanleiding het kerkbestuur uit te nodigen voor een overleg met het (voltallige) college. Dit overleg zal op zo kort mogelijke termijn plaatsvinden.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Ontwerp bestemmingsplan “Son Zuid”.
Het college besluit om:
a. de “Inspraaknotitie voorontwerp bestemmingsplan Son Zuid” met de daarin gegeven be-antwoording van de inspraakreacties vast te stellen;
b. degenen die een inspraakreactie hebben gegeven een exemplaar van de inspraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;
c. het ontwerp bestemmingsplan “Son Zuid” waarin de in de inspraaknotitie aangegeven wijzigingen zijn verwerkt vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging golftoernooi “Ekkersrijt Open’.
De burgemeester neemt deel aan het golftoernooi ‘Ekkersrijt Open’, georganiseerd door de Ondernemersver. Ekkersrijt, op 15 september a.s.

2. Uitnodiging SRE modeshow ‘schone’ auto’s.
De burgemeester woont de modeshow van ‘schone’ auto’s op aardgas en biobrandstoffen, bij, mits ook Rendac deelneemt aan de show.
Datum/tijd: 14 september 2009, 10.00 – 12.00 uur Helmond of
15.00 – 18.00 uur Eindhoven
Locatie: High Tech Automotive Campus in Helmond/Stadhuisplein in Eindhoven