Besluitenlijst burgemeester en wethouders 10 februari 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 10 februari 2009

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 februari 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Bespreken agenda vergadering Bestuurscommissie d.d. 12 februari 2009.
Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE) welke wordt gehouden op 12 februari 2009.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 3 februari 2009.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken.

2. Onderzoek Vestzaktheater (herzien voorstel).
Het college besluit om het onderzoek naar de exploitatie van het Vestzaktheater te gunnen aan Hospitality Consultants.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Voorstellen tot budgetoverheveling van 2008 naar 2009.
Het college stemt in, vooruitlopend op de resultaatbestemming 2008, met:
1. het bij de jaarrekening 2008 storten van de in het advies genoemde restantbudgetten 2008, in totaal € 102.694,-- in de algemene reserve flexibel deel;
2. het doorschuiven van het resterende deel van het opstellen van het ontwerp bestem-mingsplan Ekkersrijt naar 2009 en het daarvoor benodigde bedrag ad € 50.000,-- toe te voegen aan begroting 2009 ten laste van de algemene reserve flexibel deel;
3. het doorschuiven van het in 2008 geplande onderzoek naar de exploitatie van het Vest-zaktheater naar 2009 en het daarvoor benodigde bedrag ad € 17.000,-- toe te voegen aan begroting 2009 ten laste van de algemene reserve flexibel deel;
4. het doorschuiven van de realisatie van brandmeldinstallaties in de scholen De Regen-boog, Harlekijn, Sonnewijzer en Stokland naar 2009 en het daarvoor benodigde bedrag ad € 35.694,-- toe te voegen aan de begroting 2009 ten laste van de algemene reserve flexibel deel.

2. Toekomstige invulling Oude Raadhuis.
Het college besluit de stichting Buurtzorg Nederland huisvesting te bieden in het Oude Raadhuis en vraagt afdeling Mensen en Geld hiervoor een huurovereenkomst uit te werken.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Voornemen last onder dwangsom Brouwerskampweg.
Het college besluit de eigenaren / bewoner van een bedrijfsgebouw op een perceel aan de Brouwerskampweg in Son te berichten dat het voornemens is een last onder dwangsom op te leggen indien zij de overtreding van de regels van het geldende bestemmingsplan niet ongedaan maken.

2. Gebiedsontwikkeling voormalige locatie Volvo (hoek Nieuwstraat/Wilhelminalaan).
Het college besluit vast te houden aan het vigerende bestemmingsplan en is niet bereid aan een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie mee te werken.

3. Actiepunten commissie GZ van 2/2/09.
Het college neemt kennis van de actiepunten en toezeggingen van de commissie GZ van 2/2/09.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging kamerkoor ‘Amici Cantanti’.
Het college woont het jubileumconcert van kamerkoor “Amici Cantanti’ niet bij.
Datum/tijd: zaterdag 14 februari, 19.00 uur
Locatie: La Sonnerie

2. Uitnodiging receptie Tennisvereniging Son & Breugel.
Wethouder Verschelling woont de receptie i.v.m. het 50-jarig bestaan van TV Son & Breugel bij.
Datum/tijd: zondag 8 maart, 15.00 – 17.00 uur
Locatie: clubhuis TV Son e& Breugel, Europalaan 3 Son

3. Uitnodiging bestuurlijke bijeenkomst externe veiligheid.
Burgemeester Gaillard woont de bestuurlijke bijeenkomst externe veiligheid bij.
Datum/tijd: maandag 2 maart 2009 van 14.00 tot 18.00 uur.
Locatie: Provinciehuis