Besluitenlijst burgemeester en wethouders 10 juni 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 10 juni 2008


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 juni 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Vergadering Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven op 12 juni 2008.
Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de Be-stuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE) die wordt gehouden op 12 juni 2008 en stemt in met de ambtelijke reactie op de diverse punten.

3. Vergadering SRE Regioraad 19 juni 2008.
Het college neemt kennis van de agenda en bijbehorende stukken behorende bij de vergade-ring van de SRE Regioraad d.d. 19 juni 2008 en stemt in met de ambtelijke reactie op de di-verse punten.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Bezwaar tegen afwijzing bijzondere bijstand.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en verklaart een bezwaar tegen de afwijzing tot bijzondere bijstand ongegrond.

2. Taxatie gemeentelijke bedrijven.
Het college stemt in met de voorgelegde uitgangspunten en besluit de gemeentelijke gebouwen te laten hertaxeren en op basis daarvan de verzekering aan te passen. De kosten van de hertaxatie worden betaald uit de post "gemeentelijke brand- storm- en vliegtuig-verzekering".

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1 Bezwaar tegen herindicatiebesluit ongegrond.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en verklaart een bezwaar tegen het besluit tot herindicatie ongegrond.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Beslissing op planschade bezwaar P. Kleytwegt.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften over een bezwaar tegen de afwijzing van planschadevergoeding en legt het advies ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

 

2. Supervisie Sonniuspark.
Het college besluit:
1. Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking gedurende de voorbereidings- en uitvoerings-fase van het project Sonniuspark een bijzondere commissie - te noemen Supervisor-schap Sonniuspark - in te stellen;
2. Deze bijzondere commissie te laten bestaan uit de volgende personen:
- technisch voorzitter: projectleider planologie Sonniuspark (vacature)
- secretaris: gemeentelijk stedenbouwkundige (Wil Görtemöller)
- secretariaat: managementassistente Sonniuspark (Helga Visee)
- 3 externe leden:
a. Ron van Genderen (BGSV; stedenbouwkundige)
b. Teo Bähler (architect)
c. Bert Staal (architect)
3. Deze bijzondere commissie de volgende taken en bevoegdheden te verlenen:
- het fungeren als inspirerend overlegorgaan voor bouwinitiatiefnemers en ontwerpers van bebouwing of de inrichting van de openbare ruimten;
- het zijn van een tussentijds klankbord voor ontwerpers, en;
- het voorselecteren op Welstandzorg Noord-Brabant.
4. Ten behoeve van supervisie Sonniuspark de volgende werkwijze te hanteren:
- ten behoeve projectmatig ontwikkelde bouwplannen op basis van bouwstromen (6) middels een aantal bijeenkomsten (intake, VO, SO en DO) te beleggen;
- ten behoeve van individueel te ontwikkelen kavels een programma van eisen op te stellen;
4. Welstandszorg Noord-Brabant - overeenkomstig het huidige beleid - als formele wel-standscommissie te laten fungeren voor (bouwplan)ontwikkelingen in Sonniuspark en deze commissie vooraf te informeren over de voorgestelde werkwijze en de inhoud van het Beeldregieplan Sonniuspark en het nog op te stellen programma van eisen ten behoeve van de individuele kavels;
5. Een bedrag van € 92.200,= te reserveren voor supervisie Sonniuspark en deze reservering ten laste te brengen van de exploitatie Sonniuspark, planontwikkelingskosten.

3. Verkeersbesluit afsluiting Eind.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de binnengekomen zienswijzen op het concept-verkeersbesluit inzake de afsluiting van het Eind;
2. De bijgevoegde 'Nota beantwoording zienswijzen' vast te stellen als beoordeling van de zienswijzen;
3. Het verkeersbesluit voor het afsluiten van het Eind ongewijzigd vast te stellen.

4. Actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen; archeologisch onderzoek.
Het college besluit om aan het bureau Past2Present opdracht te geven om het onderdeel archeologie (literatuur onderzoek) uit te voeren in het kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen bebouwde kommen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging voor projectbezichtiging door B en W architecten.
De burgemeester neemt de uitnodiging van B en W architecten voor projectbezichtiging van het gemeentehuis van Baarle-Nassau aan.

Datum/tijd: zaterdag 14 juni 2008. Om 14.00 uur
Locatie:Singel 1 Baarle Nassau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------