Besluitenlijst burgemeester en wethouders 10 maart 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 10 maart 2009

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 maart 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Digitaliseringsvereiste Wro; offerte en aanvullende informatie.

Het college besluit om, met kennisneming van de verstrekte informatie, uitsluitend aan Crotec een definitieve offerte te vragen tot het leveren van de benodigde software-applicaties, het uitvoeren van de vereiste werkzaamheden, opleiding en beheer-/ onderhoudscontract.

 

3.   Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg.

1.      Het college besluit om de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg ter vaststelling aan te bieden aan de raad;

2.      Het college neemt kennis van de afwijkingen van de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg ten opzichte van het landelijke model.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Europees aanbesteden leerlingenvervoer 2009.

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de Inkoopstrategie Leerlingenvervoer;

2. in te stemmen met het Programma van Eisen Leerlingenvervoer om Europees aan te besteden;

3. de overeenkomst te sluiten voor 3 jaar met de mogelijkheid om tweemaal één jaar te verlengen.

  

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Adviezen van de commissie burgerzaken 3 maart 2009.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Intrekking besluit 3 maart 2009 en alsnog instelling hoger beroep inzake weigering

      bouwvergunning en vrijstelling.

Het college besluit:

1.,  het besluit 3 maart 2009 inzake bouwplan, Hendrik Veenemanstraat 21 te Son in te trekken;

2.   het college besluit om alsnog tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch d.d. 21-01-2009, hoger beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

  

2.   Uitspraak rechtbank inzake beroep tegen verkeersbesluit Eind.

Het college:

  1. neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch (gegrond verklaring) naar aanleiding van het ingediende beroep (i.v.m. verkeersbesluit Eind) en    besluit geen hoger beroep in te stellen;
  2. verzoekt een (eventueel) nieuw verkeersbesluit voor te bereiden ná openstelling knooppunt Ekkersrijt (2010).

3.   Verslag commissie GZ van 3 maart 2009.

Het college neemt kennis van de actiepunten en toezeggingen van de commissie GZ van 3 maart 2009.

 

4. Pieter Brueghelplein 4 e.o..

Het college besluit:

1. in principe medewerking te verlenen aan een eventueel vrijstellingsverzoek van de heer Van de Ven voor kantoorruimte e.d. en restauratie van het agrarische hoofdgebouw ten behoeve van wonen en een schuilhut op zijn perceel;

2. in principe medewerking te verlenen aan de plannen voor een schuilhut aan de Kwadestraat m.d.v. dat wethouder Overbeek in een overleg met betrokkene zal aangeven dat de schuilhut tot zijn basale functies (schuilmogelijkheid) beperkt dient te blijven;

3. in principe medewerking te verlenen aan een bouwplan van 2 extra woningen aan de Stakenburgstraat, zulks onder voorwaarde van planschaderegeling, adequate stedenbouwkundige inpassing en (formele) artikel 19a\ vereisten;

4. het college besluit medewerking te verlenen genoemd onder 1 tot en met 3 onder de    algemene voorwaarde dat het geen prestatieverplichting, maar een inspanningsverplichting van de gemeente betreft en waarbij uitgangspunt is dat medewerking gekoppeld wordt aan de intrekking –vooraf- van de milieuvergunning.

 

5.   Verlening kapvergunning Sonniuspark.

Het college besluit kapvergunning te verlenen voor het rooien van ca. 107 bomen ten behoeve van het bouwrijpmaken van Sonniuspark en een aanlegvergunningsprocedure te starten voor 11 eiken.

 

 Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging bijwonen Vastgoedsymposium Zuidoost-Brabant.

Het college woont het vastgoedsymposium Zuidoost-Brabant, georganiseerd door Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond en Vastgoedmonitor, niet bij.

Datum/tijd: donderdag 26 maart 2009, 14.45 – 17.00 uur

Locatie: Strijp-S, gebouw SBX, Glaslaan Eindhoven