Besluitenlijst burgemeester en wethouders 10 november 2009

                               Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 10 november 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 en 3 november 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Beantwoording vraag Dorpsbelang kosten inhuur externen.

Het college neemt kennis van informatie m.b.t. inhuur externen over de jaren 2006 tot heden en zal fractie Dorpsbelang  (en raad) informeren zoals in nota aangegeven.

 

3.   Vervolgopdrachten project “Eén Brandweer”.

1.      Het college neemt kennis van de vervolgstappen van het project “Eén Brandweer?”;

2.  De raad zal beknopt via de raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.

 

4.   Voorlopig regionaal risicobeeld VRZOB.

  1. Het college neemt het voorlopig regionaal risicobeeld ZOB ter kennisgeving aan;
  2. Het college legt het voorlopig regionaal risicobeeld ZOB ter kennisneming voor aan de gemeenteraad.

 

5.   Antwoord op raadsvragen over de aanschaf van een blusvoertuig voor de brandweer.

Het college stemt in met de antwoorden op raadsvragen over de aanschaf van een blusvoertuig voor de brandweer.

 

6.   Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost Brabant.

1.      Het college besluit in te stemmen met het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost Brabant;

2.      Het college besluit het bijgevoegde raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de  

      raad.

 

7.   Raadsvergadering d.d. 12 november 2009.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 12 november zijn

geagendeerd.

 

8.   Agenda BSGE overleg van het SRE van 12 november 2009.

Het college bespreekt de agenda van de bestuurscommissie BSGE van 12 november 2009 en bespreekt eventuele zienswijzen met de afgevaardigde namens Son en Breugel, de heer Hans Gailllard.

 

9.   Onderzoek collegeprogramma 2006-2010 door Rekenkamercommissie.

Het college besluit in te stemmen met de aan de Rekenkamercommissie de Groen Rand te verstrekken stand van zaken uitvoering Collegeprogramma 2006-2010.

 

10.   Concernplan 2010.

Het college stemt -met enige kanttekeningen- in met het concernplan 2010.

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Bespreken agenda SRE poho-overleg Asielzoekers/Statushouders.

Besproken is de agenda van het portefeuillehoudersoverleg bij het SRE.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Wijziging tariefstelling Persoonsgebonden budget (2).

  1. Het college besluit in te stemmen met het voorstel om de tariefstelling van het Pgb per 1 januari 2010 aan te passen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het wettelijk minimumloon.
  2. Het college besluit om het tarief voor HBH1 vast te stellen op 150% van het wettelijk minimumloon, met dien verstande dat het huidige tarief wordt bevroren (€ 15,62) tot het moment dat de 150% van het wettelijk minimumloon dit tarief overschrijdt.
  3. Het college besluit om het tarief voor HBH2 vast te stellen op 175% van het wettelijk minimumloon met dien verstande dat zolang dit tarief minder bedraagt dan het huidige laagste tarief voor zorg in natura (€ 22,58), dit laatste tarief wordt gehanteerd.
  4. Het college neemt kennis van het advies van de Adviesraad Wmo inzake de wijziging in de tariefstelling van het Persoonsgebonden budget (Pgb).
  5. De commissie en gemeenteraad worden via de raadsinformatiebrief geïnformeerd over dit besluit; betrokken cliënten worden persoonlijk geïnformeerd.
  6. Het Besluit individuele voorzieningen gemeente Son en Breugel 2009 wordt conform deze wijziging aangepast; deze wijziging wordt separaat aan uw college voorgelegd.

 

2.   Actualisatie mandatenlijst.

Het college stelt de geactualiseerde mandatenlijst vast en neemt kennis van de aanpassingen van de mandatenlijst, voor wat betreft ondermandaat, die sinds 16 juni 2008 door de directie zijn gerealiseerd. Daarnaast bekrachtigt zij gemandateerde besluiten die voorafgaand aan dit besluit, conform de geactualiseerde mandatenlijst, zijn genomen. Tevens besluit het college een werkwijze m.b.t. een mandaatregister op te stellen waarmee zij kennis kan nemen van bepaalde in mandaat genomen besluiten.

 

3.   Adviezen van de commissie burgerzaken 3 november 2009.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Planschadeverzoek Panterlaan 2 te Son.

Het college besluit om het ingekomen verzoek om planschadevergoeding van de eigenaar van het perceel Panterlaan 2 te Son, ter advisering voor te leggen aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken.

 

2.   Sloop Bonkelaer en Akkerpad 3.

Het college besluit om vanwege veiligheids- en leefbaarheidoverwegingen over te gaan tot sloop van de voormalige horecagelegenheid “De Bonkelaer”, Van den Elsenstraat 6 en Akkerpad 3, waarbij de fundering blijft zitten. De kosten, geschat op € 50.000,-- , worden meegenomen in de tweede marap.