Besluitenlijst burgemeester en wethouders 11 augustus 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 11 augustus 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 augustus 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Bestuurlijke planning 4e kwartaal 2009.

Het college stelt de geactualiseerde planning vast en laat deze agenderen voor de september vergadering van de commissies.

 

3.   Agenda SRE Regioraad 24 september 2009.

Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de

Regioraad welke wordt gehouden op 24 september 2009.

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Wet Investeren in Jongeren (Wij).

De verordeningen voor de Wet Investeren in Jongeren (Wij) worden ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van 1 oktober aanstaande.

 

2.   Verordening Wet Inburgering 2009.

Het college legt de Verordening Wet inburgering 2009 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad van 1 oktober 2009.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Mobiliteitsvisie Son en Breugel; offerteverzoeken.

Het college stemt in met het versturen van offerteverzoeken aan vier adviesbureaus met betrekking op de totstandkoming van de mobiliteitsvisie.

 

2.   Bezwaarschrift.

Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, het bezwaarschrift van bezwaarmaker, gegrond te verklaren en een bedrag van € 3.750,- toe te kennen wegens geleden planschade.

 

 

 

4.   Verkeersbesluit Sonniuspark.

Het college besluit tot:

1. Het instellen van een maximum toegestane snelheid van een 30 km/uurzone op de in de  

    wijk Sonniuspark gelegen erftoegangswegen;

2. Het instellen van voorrang op de aansluitingen: Rooijseweg - Libellenlaan en Rooijseweg -   

    Penseelkever, waarbij verkeer op de Rooijseweg voorrang heeft op verkeer uit de   

    zijwegen Libellenlaan respectievelijk Penseelkever;

3. Het opheffen van de noordelijke en zuidelijke aansluiting van de westelijke parallelweg van   

    de Rooijseweg op de aansluiting Libellenlaan;

4. Het opheffen van de noordelijke en zuidelijke aansluiting van de westelijke parallelweg van   

    de Rooijseweg op de aansluiting Penseelkever;

5. Het verklaren van de westelijke parallelweg van de Rooijseweg ten noorden van de  

    Libellenlaan en ten zuiden van de Penseelkever tot doodlopende wegen;

6. Het instellen van een maximum toegestane snelheid van 50 km/uur op de Rooijseweg op

    30 meter aan weerszijden van de zijwegen Libellenlaan en Penseelkever.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Regiobusiness Dagen 2009.

Het college is verhinderd en woont de Regio Business Dagen op 8 en 9 september 2009 niet bij.