Besluitenlijst burgemeester en wethouders 11 maart 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 11 maart 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 maart 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Beleidsregels bluswatervoorziening en bereikbaarheid.
Het college stelt de beleidsregels bluswatervoorziening en bereikbaarheid vast.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Versterking leerplicht.
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de nieuwe situatie per 1 april 2008 betreffende versterking van de Leerplichtwet regio Eindhoven/De Kempen middels een informatiebrief.

2. Adviezen van de commissie burgerzaken 4 maart 2008.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

3. Verzoek om een verlaging van een standaard geluidsnorm voor Oase.
Het College besluit het voornemen te uiten om een verzoek om maatwerkvoorschriften gemotiveerd af te wijzen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Olympia’s Tour 2008.
Het college besluit de financiële middelen voor vertrek van Olympia’s tour op 23 mei 2008 (€ 8.500) te dekken uit budget eenmalige subsidies (€ 1.000) en de post onvoorzien 2008 (€ 7.500).

2. Kleine kas uitgaven staf.
Het college besluit:
1. Over te gaan tot het formaliseren van een contante kas bij het onderdeel staf voor het doen van (kleine) uitgaven;
2. Als subkassiers belast met het beheer van deze kas aan te wijzen de management-assistentes bestuurssecretariaat binnen de staf.

 


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bedrijfsvestiging aan De Kuilen.
Het college besluit om aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te verzoe-ken een uitspraak te doen met betrekking tot de bestemmingsmogelijkheden voor betrokkene aan De Kuilen te Son en Breugel als inzet voor het nieuwe besluit dat de provincie dient te nemen op het laatste besluit van de Raad van State.

2. Actualisatie bestemmingsplannen.
Het college besluit om:
- kennis te nemen van de voortgangsrapportage t.a.v. “de actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen” resp. “buitengebied”;
- de commissie GZ de voortgangsrapportages actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen resp. buitengebied ter informatie aan te bieden.

3. Uitspraak Raad van State inzake hoger beroep 2e bedrijfswoning bedrijf aan Brouwerskampweg.
1. Het college neemt kennis van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot ongegrondverklaring van het hoger beroep van betrokkene inzake de weigering vrijstelling te verlenen t.b.v. de realisering van een 2e agrarische bedrijfswoning aan de Brouwerskampweg;
2. En het college besluit het handhavingstraject ten aanzien van de illegaal gerealiseerde woongelegenheid in de stal op te starten.

4. Actiepunten commissie GZ.
Het college heeft kennisgenomen van de actiepunten en toezeggingen van de commissie GZ d.d. 3/3/08.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging open dag De Vloed. O&F
Wethouder Overbeek woont de open dag van Zorgcentrum de Vloed bij.

Datum/tijd: zaterdag 15 maart, 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Crocusstraat 2