Besluitenlijst burgemeester en wethouders 11 november 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 11 november 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 november 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Aanwijzen beveiligingsfunctionaris.
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester de heer Shah Sheikkariem, hoofd afdeling Mensen en Geld, aan te wijzen als beveiligingsfunctionaris.

3. Stand van zaken brandmeldinstallaties Emiliusschool, Bloktempel en Gentiaan.
Het college besluit:
• Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de brandmeldinstallaties van de Emiliusschool, Bloktempel en Gentiaan; • De schoolbesturen van de Bloktempel en de Gentiaan schriftelijk op de hoogte te brengen van de gewenste aanpassingen en daarop te handhaven door de brand-weer;
• Wat betreft de Emiliusschool:
1) op grond van de gerealiseerde uitbreidingen in de school een herziene gebruiks-vergunning aan te laten vragen door de school;
2) de school als schoolgebouw met een verbijzonderde gebruik / zorgfunctie te toet-sen en de brandveiligheidsvoorzieningen daarop af te stemmen;
3) met de directie van de Emiliusschool en de verantwoordelijke portefeuillehouder (burgemeester) op korte termijn een afspraak te maken om de situatie te bespre-ken.
- Het bedrag van € 4.772,51 voor De Gentiaan te dekken uit het budget onderhoud schoolgebouwen bijzonder onderwijs;
- In te stemmen met de memo voor commissie BZ.

4. Bespreking vergadering BSGE van 13 november 2008.
Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de be-stuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE) welke wordt gehouden op 13 novem-ber 2008.

5. Vergadering Regioraad 20 november 2008.
Het college neemt kennis van de agenda, het verslag en de bijbehorende stukken voor de vergadering van de Regioraad welke wordt gehouden op 20 november 2008.

6. I&A Beleidsplan 2008-2012.
Het college stemt in met het I&A beleidsplan 2008-2012 van het samenwerkingsverband gemeenten Nuenen ca. en Son en Breugel en stelt de Bestuursrapportage I&A-plan 2005-2008 / periode 2007 – 2008 vast en biedt deze aan de gemeenteraad aan ter vaststelling in de raadsvergadering van december 2008 / respectievelijk ter kennisname voor de cie AZ.

7. Aanpassing Brandbeveiligings verordening.
• Het college neemt kennis van de invoering van het Gebruiksbesluit en de gevolgen voor de bouwverordening;
• Het college besluit om de brandbeveiligingsverordening ter vaststelling aan te bieden aan de raad.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 4 november 2008.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

2. Ontwerp-Subsidiebeleidsplan 2009.
Naar aanleiding van de bespreking in de commissie Burgerzaken van het ontwerp-Subsidiebeleidsplan 2009 brengt het college enige wijzigingen aan in het raadsvoorstel Subsidiebeleidsplan 2009 en stelt het voorstel vast.

3. Lokale aanpak “vormgeving CJG”.
Het college besluit om:
• Voor het jaar 2009 vast te stellen de lokale aanpak ‘Vormgeving CJG’ en de uitvoering van de aanbevelingen;
• De commissie burgerzaken informeren via een commissievoorstel.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Verzoek cofinanciering onderzoekskosten Stichting Parkmanagement Ekkersrijt.
Het college besluit een maximale bijdrage van € 1.500 toe te zeggen mits Stichting Parkma-nagement Ekkersrijt (SPE) bereid is het projectvoorstel in overleg met de deelnemende organisaties aan te passen. Deze eenmalige en maximale bijdrage kan ten laste van het budget economische zaken/ bedrijfscontacten worden gebracht. De SPE en de Kamer van Koophandel worden hierover zowel telefonisch als schriftelijk geïnformeerd.

2. Subsidieverzoek voor wandelroutenetwerk Het Groene Woud.
Het college besluit het verzoek van ANV Het Groene Woud niet te honoreren. Het college wenst eerst ervaring op te doen met het nog te openen lokale wandelroutenetwerk dat aansluit op het regionale (SRE) wandelroutenetwerk.
Na evaluatie over dit netwerk wordt overwogen alsnog deel te nemen aan het initiatief van ANV Het Groene Woud.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Actiepunten commissie GZ d.d. 3-11-2008
Het college heeft kennisgenomen van de actiepunten en toezeggingen van de commissie GZ van 3 november 2008.
Het college gaat ervan uit dat de gevraagde politiecontrole verkeer Breugel wordt betrokken bij het handhavings-programma, dat in de commissie AZ zal worden besproken.

2. Grondexploitatie Sonniuspark.
Het college besluit om:
1) via het aangepaste raadsvoorstel de gemeenteraad van Son en Breugel mandaat te vragen om over de gelden te beschikken welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in deze grondexploitatie genoemde werkzaamheden waardoor het Bestemmingsplan Sonniuspark gerealiseerd kan worden.
2) via kwartaalrapportage de gemeenteraad van Son en Breugel te informeren over de voorgang van het project en daarbij de belangrijke kengetallen en het verwachtte resultaat te melden.

3. Beslissing op bezwaar Ten Tusscher inzake tuinhuis Donaulaan 22.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
• het bezwaar van 17 februari 2006 van DAS rechtsbijstand, namens de heer en me-vrouw Ten Tusscher, gegrond te verklaren;
• het besluit van 17 mei 2006 om niet handhavend op te treden tegen het bijgebouw in te trekken;
• de heer en mevrouw Ten Tusscher te berichten conform bijgaande conceptbeschikking.

4. Bestuursovereenkomst met waterschap en aanliggende gemeenten ter uitvoering
van de sanering Dommel tot het Wilhelminakanaal.
1. Het college neemt kennis van het definitief plan voor het project de ‘Dommel door Eindhoven tot Wilhelminakanaal’ zoals vastgesteld door het Waterschap De Dommel betreffende het herinrichten van de beek om te kunnen voldoen aan de functies Ecologische Verbindingszone (EVZ), waternatuur/beekherstel en viswater, alsmede het doel te komen tot saneren van de ernstig verontreinigde waterbodem;
2. Het college stemt in met de bestuursovereenkomst inzake de samenwerking van Waterschap De Dommel met de gemeenten Eindhoven, Nuenen en Son & Breugel t.b.v. de uitvoering van dit project;
3. Het college machtigt wethouder H.Overbeek deze bestuurovereenkomst op 28 no-vember 2008 te ondertekenen namens het bestuur van de gemeente Son en Breugel.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging “Laat je niet flessen!”.
Het college woont de conferentie “Laat je niet flessen!”, georganiseerd door de SRE, niet bij.
(Volstaan wordt met ambtelijke vertegenwoordiging.)

Datum/tijd: woensdag 19 november 2008, 8.30 – 13.00 uur
Locatie: Voetbalver. Brabantia, Rijstenweg 1 te Eindhoven