Besluitenlijst burgemeester en wethouders 12 februari 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 12 februari 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 januari 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Meldingen giften en geschenken op grond integriteitregeling.
Het college neemt de meldingen 2007 op grond van de integriteitregeling voor kennisgeving aan en legt deze vertrouwelijk ter inzage voor de commissie algemene zaken (bij de commissiegriffier).

3. Verzoek om een huwelijk te voltrekken.
De heer J. van Gennip in de gelegenheid stellen tot het voltrekken van een huwelijk en hem voor een dag te benoemen als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (i.c. 4 april 2008).

4. Samenwerking is (d)enorm.
Het college stemt in met het - naar aanleiding van de bespreking in de commissie AZ van 30 januari 2008 - aangevulde raadsvoorstel.
Het raadsvoorstel van Nuenen ligt ter inzage.

5. Adviezenlijst commissie Algemene Zaken d.d. 30-01-2008.
Het college neemt kennis van de adviezenlijst van de commissie
algemene zaken d.d. 30-01-2008.

6. Jaarplan 2008 brandweer.
Het college stelt het jaarplan 2008 van de brandweer vast.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Afwikkeling procedure bezwaarmaker.
Het college neemt kennis van de juridische afwikkeling van zaken in verband met doorschietende wortels bij de bezwaarmaker.

2. Bezwaar bezwaarmaker tegen 1e maatregel ongegrond.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaar van bezwaarmaker tegen de opgelegde maatregel ongegrond te verklaren.

3. Bezwaar bezwaarmaker tegen 2e maatregel ongegrond.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaar van bezwaarmaker tegen de opgelegde maatregel ongegrond te verklaren.

4. Communicatieplan afdeling Veiligheid en Wijkbeheer 2008.
Het college neemt kennis van het communicatieplan 2008 van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

5. Handhavingsplan 'loslopende honden en verontreiniging door honden'.
Het college stelt het handhavingsplan 'loslopende honden en verontreiniging door honden' vast.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Brief Dorpsbelang rond golfbaan.
Het college stemt in met de ontwerpreactie op de brief van Dorpsbelang rond de golfbaan.

2. Budget planschadevergoedingen.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
* de raad voor te stellen middelen beschikbaar te stellen voor de afwikkeling van planschadeclaims 2008 voor een bedrag van € 213.000,--
* de raad voor te stellen in te stemmen met dekking ten laste van de algemene reserve flexibel deel
Conform het ontwerp-raadsvoorstel.

3. Sociaal economisch beleidsplan SRE.
* Het college stemt in met het ontwerp sociaal economisch beleidsplan Samenwer-kingsverband Regio Eindhoven 2008-2013 en legt deze, met een ontwerpraadsvoorstel, ter bespreking voor aan de commissie Algemene Zaken op 5 maart 2008.
* Het raadsvoorstel wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van 27 maart 2008.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bedrijfsmilieuplan 2006 - 2010 en IPPC-toets Adruu B.V.
Het college stemt in met het Bedrijfsmilieuplan 2006 - 2010 en IPPC-toets van Adruu b.v. Ekkersrijt 7302.

2. Structuurvisie; projectplan versie 03.
Het college besluit het aangepaste projectplan voor de "Structuurvisie Son en Breugel" vast te stellen en ter inzage te leggen voor de Raad.

3. Actiepunten Commissie Grondgebiedzaken d.d. 28-01-08.
Het college heeft kennis genomen van de adviezen en toezeggingen van de commissie Grondgebiedzaken van 28 januari 2008.

4. Kledinginzameling en gebruiksgoederen 2008.
Het college stemt in met het aanwijzen van de voorgestelde ondervermelde instanties voor de inzameling van textiel en gebruiksgoederen in 2008:
Voor textielinzameling:
* Stichting Reshare (ontstaan uit samenwerking Leger des Heils en CORO) voor textiel containers;
* Stichting Mensen voor mensen via de innameplaats Houtens 3;
* Stichting Dorcas hulp, Paulushoef, via de innameplaats Sonniuswijk 42;
* Reshare (huis-aan-huis in de maanden april/mei 2008);
* Salvatoriaanse Hulpaktie te Budel (huis-aan-huis in de maanden juli/augustus 2008);
* Pandilla Ontwikkelingshulp te Beek en Donk (huis-aan-huis in de maanden okto
ber/november 2008);

Voor gebruiksgoederen:
* Stichting Mensen voor mensen via de innameplaats Houtens 3;
* Stichting Dorcas hulp, Paulushoef, via de innameplaats Sonniuswijk 42.

5. Beroep en bezwaar vliegveld.
Het college besluit om:
- Beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de aanwijzingsbesluiten, gedateerd 18 december 2007, van de staatssecretaris van Defensie en van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake het militaire luchtvaartterrein Eindhoven.
- Bezwaar te maken bij de staatssecretaris van Defensie en de minister van Verkeer en Waterstaat tegen de beschikking burgermedegebruik voor het militaire luchtvaartterrein Eindhoven, gedateerd 20 december 2007, van de genoemde staatssecretaris en minister.

6. Afsluiting Eind.
Het college besluit:
1. het concept verkeersbesluit voor het afsluiten van het Eind voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer en hulpdiensten, vast te stellen en dit voornemen bekend te maken;
2. de afsluiting van het Eind te ondersteunen met de aanleg van een tractorsluis;
3. de totale kosten € 35.500,-- ten laste te brengen van het krediet GVVP 2006.

7. Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad.
Het college besluit om kennis te nemen van het rapport "Plan van Aanpak MIRT-verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad".

8. Voortgangsrapportage 2006 RP/UP.
Het college besluit om kennis te nemen van de "Voortgangsrapportage 2006 Regionaal Struc-tuurplan regio Eindhoven" en "Provinciaal Uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant"

9. Visie Kerkplein en omgeving; eindpresentatie en doorstart.
Het college besluit om:
1. kennis te nemen van de eindpresentatie "Kerkplein Son en Breugel" d.d. 28 januari 2008;
2. in te stemmen met het afsprakenkader ter afsluiting van de 1e fase en de doorstart van de 2e fase.

10. Wet geurhinder en veehouderij, Gebiedsvisie en Verordening (Geurbeleid).
Het college besluit om:
- In te stemmen met het ontwerp raadsvoorstel (concept) Gebiedsvisie en verordening, Wet geurhinder en veehouderij (Het geurbeleid);
- De inspraakverordening van toepassing te verklaren op deze procedure.

11. Visie Kerkplein en omgeving; aanbieden visie Kerkplein aan raad.
Het college besluit om:
- kennis te nemen van de eindrapportage "Kerkplein - Manifest; het levendige dorps-plein waar Son en Breugel zich toont!";
- de raad, gehoord de commissie GZ d.d. 28 januari 2008, voor te stellen in te stemmen met de eindrapportage "Kerkplein - Manifest; het levendige dorpsplein waar Son en Breugel zich toont!" en de doorstart van de 2e fase overeenkomstig het concept raadvoorstel en -besluit.

 

Ingekomen stukken
1. Uitnodiging Challenges Cyclus 2008.
De burgemeester woont de diverse lezingen in het kader van Innovation
Challenges Cyclus 2008, georganiseerd door de Provincie, bij.
Datum/tijd:
Dinsdag 18 maart 15.00 - 18.00 Innovation for Survival and Competition
Locatie: Tilburg
Dinsdag 15 april 16.00 - 18.00 Innoveren en Samenwerken
Locatie: Tilburg
Woensdag 11 juni 16.00 - 18.00 Innovation Management
Locatie: Eindhoven
Dinsdag 30 september 15.00 - 18.00 Entrepreneurship & Innovation
Locatie: Vught

2. Uitnodiging Brainport en Route.
De burgemeester woont de bijeenkomst Brainport en Route bij.
Er wordt een indruk gegeven van de verschillende activiteiten die binnen Brainport worden ontplooid.
Tevens wordt de publicatie Brainport en Route gepubliceerd, met daarin projecten en programma's die we met elkaar tot stand brengen.
Datum/tijd: maandag 18 februari, 15.30 - 20.00 uur
Locatie: Auditorium High Tech Campus Eindhoven

3. Uitnodiging 'Brabant Bouwt Verder!'.
Het college is verhinderd, en woont het congres 'Brabant bouwt Verder!' over de continuïteit in de bouw van woningen niet bij.
Congres wordt georganiseerd door de provincie Noord-Brabant.
Sprekers o.a. minister Ella Vogelaar en prof. Hugo Priemus
Datum/tijd: woensdag 5 maart 2008
Locatie: provinciehuis 's-Hertogenbosch