Besluitenlijst burgemeester en wethouders 13 januari 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 13 januari 2009

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 januari 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2. Aanwijzing lid en plaatsvervangend lid Regioraad SRE.
Het college stemt in met het raadsvoorstel tot aanwijzing van een lid en een plaatsvervan-gend lid van de Regioraad van het SRE en besluit dat vanuit het college wethouder Over-beek voorgedragen wordt als lid en wethouder Verschelling als plaatsvervangend lid.

3. Jaarplan 2009 Brandweer.
Het college stelt het jaarplan 2009 van de brandweer vast.

4. Jaarplan Boa's 2009.
Het college neemt kennis van het jaarplan 2009 van de Boa's.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Planning jaarrekening 2008
.
Het college neemt kennis van de planning voor het opstellen van de jaarrekening 2008.

2. Adviezen van de commissie burgerzaken 6 januari 2009.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

3. Uitvoering reclame- en gevelbeleid.
Het college besluit onder in standhouding van het huidige reclame- en gevelbeleid uitvoering te geven aan een meer pragmatische toepassing daarvan.


Ingekomen stukken

1. Kerstkaarten 2008 / Nieuwjaarswensen 2009.
Het college neemt de binnengekomen kerstkaarten 2008 en nieuwjaarswensen voor 2009 voor kennisgeving aan.

2. Uitnodiging Zittingsavond C.V. De Krutjesrapers.
Het college woont de zittingsavond georganiseerd door C.V. de Krutjesrapers bij.

Datum/tijd: zaterdag 6 februari 2009, vanaf 19.15 uur
Locatie: De Tent