Besluitenlijst burgemeester en wethouders 14 april 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 14 april 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 april 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Bespreken agenda vergadering Bestuurscommissie Stedelijk Gebied.

Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE) welke wordt gehouden d.d. 16 april 2009.

 

3.   Concept-Organisatieverordening 2009. M&G

Het college stemt in met concept-Organisatieverordening 2009 en legt dit concept voor advies voor aan de Ondernemingsraad.

Openbaar: ja

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Vervangen begane grondvloer van de voormalige Petrus Canisiusschool aan de Genovevastraat.

Het college besluit om de houten begane grondvloer van de school in de Genovevastraat te vervangen door een betonnen exemplaar. Ter dekking het aanbestedingsvoordeel van de aanpassing van de verdiepingsvloer ter beschikking te stellen. Deze werkzaamheden als meerwerk te gunnen aan bouwbedrijf van Asperdt BV.

 

2.   Werkplan bossen 2009.

Het college besluit het werkplan van Staatsbosbeheer (SBB) voor de gemeentebossen en Oud Meer 2009 overeenkomstig voorstel van SBB vast te stellen.

 

3.   Kermis 2009.

  1. Het college stemt in met de voorgestelde opstelling van de kermis die zal plaatsvinden van 19 tot en met 23 juni 2009;
  2. Het college gaat akkoord met de voor de kermis noodzakelijke verkeersmaatregelen.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Realisatie voetbalvelden SBC in 2010.

Het college stelt het raadsvoorstel voor de aanleg van de voetbalvelden bij SBC vast en legt het voorstel ter vaststelling voor aan de gemeenteraad van 28 mei aanstaande.

 

2.   Kerngroep Sporthal; B&W advies inzake keuze “Bouworganisatievorm” nieuwbouw sporthal.

Het college besluit om in het kader van de nieuwbouw van de sporthal op het sportpark “De Gentiaan” te kiezen voor de bouworganisatievorm “Design en Build”. En geeft de stuurgroep opdracht om de aanbesteding van de ontwerpfase (Design) voor te bereiden.

 

3.   Wijziging Besluit individuele voorzieningen Wmo.

Het college besluit tot een techische aanpassing van artikel 5.7 van het Besluit individuele voorzieningen Wmo zodat de tekst van dit artikel overeenstemt met de huidige praktijk betreffende de vaststelling van het individuele budget voor het bovenregionaal vervoer.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Audit handhaving omgevingsrecht.

Het college neemt kennis van het verslag van de audit professionalisering van de handhaving omgevingsrecht bij de gemeente Son en Breugel.

 

2.   Brandveiligheid woonwagenlocatie Eemshof.

Het college neemt kennis van de uitgevoerde maatregelen om de brandveiligheid op woonwagencentrum Eemshof te verhogen n.a.v. de brand aldaar d.d. 31/01/2009 en stelt    

€ 1.250,- excl. BTW beschikbaar voor de aanleg van een extra brandkraan in de Weserlaan.

 

3.   Tankstation de Fakkel, Brabantlaan 1.

Het college besluit:

  1. ambtshalve de milieuvergunning van Tankstation de Fakkel aan te passen met een beperkte doorzet (lager dan 500 m3 per jaar);
  2. het restrisico, in het kader van Externe Veiligheid, na de doorzetbeperking, te accepteren.

 

4.   Streekraad Het Groene Woud en De Meierij.

  • Het college neemt kennis van het samengaan van het Innovatieplatform Duurzame Meierij - Bestuurlijk Platform Het Groene Woud - Reconstructiecommissie De Meierij in de “Streekraad Het Groene woud en De Meierij “.
  • Het college neemt kennis van de overdracht van taken en verantwoordelijkheden van de drie besturen aan De Streekraad.
  • Het college informeert commissie en raad over de Streekraad Het Groene Woud en De Meierij.

 

5.   Initiatiefvoorstel luchtkwaliteit.

Aan het initiatiefvoorstel zal een brief van het college worden toegevoegd, waarin beknopt wordt aangegeven dat het college de voorgestelde metingen niet zinvol acht, dat bovendien geen dekking daarvoor is aangegeven en het college de opstelling van een luchtkwaliteitsplan een beter alternatief acht.

 

6.   Bezwaarschrift tegen een vergoeding voor geleden planschade A50.

Het college neemt kennis van het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

 

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften adviseert de gemeenteraad om het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit een vergoeding toe te kennen voor geleden planschade A50, ongegrond te verklaren.

 

 

7.   Bezwaarschrift tegen het niet vergroten van een bouwblok.

Het college besluit deels in te stemmen met een advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit een bezwaarschrift van gegrond te verklaren en het verzoek tot bouwblokvergroting te beschouwen als verzoek tot opstelling van een (nieuw) bestemmingsplan met inachtneming van de daarbij gebruikelijke en wettelijke voorwaarden.