Besluitenlijst burgemeester en wethouders 14 juli 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 14 juli 2009

 

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 juli 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 16 juli 2009.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 16 juli 2009 zijn geagendeerd.

Toegevoegd ingekomen stuk: brief college inzake leerlingenvervoer.

 

3.   Voortgangsrapportage jaarplan 2009 van de boa’s.

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage jaarplan 2009 van de boa’s over de eerste helft van 2009.

 

4.   Consequenties stijging pensioenpremie voor begroting 2010.

Het college reserveert in de begroting 2010 een bedrag van € 60.000,00 ter dekking van de kosten van stijging pensioenpremie.

 

 
Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Huisvestingsprogramma en –overzicht onderwijs 2010.

Het college besluit het huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2010 voor het onderwijs vast te stellen.

De eenmalige kosten bedragen € 31.874,-. en worden –evenals de kapitaallasten- ten laste gebracht van de stelpost groeipad “Onderwijs gebouwen”.

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Reststroken A50.

Het college besluit tot uitvoering van het binnen dit advies voorgestelde aanpak van bodemonderzoek en stemt in met de dekking van deze kosten ten laste van het budget strategische aankopen.

Tevens zal worden nagegaan of de stroken wellicht bruikbaar zijn voor invulling natuur-

compensatieverplichtingen.

 

2.   Vragen VVD inzake illegale groenstroken.

Het college besluit middels een memo de vragen van de VVD te beantwoorden.

 

3.   Deeltaxi IJsselsteden.

Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het feit dat IJsselsteden de opdracht inzake het vervoer per Deeltaxi terug wil geven aan de gemeente;
  2. bereid te zijn om daarover met IJsselsteden het gesprek aan te gaan.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Vragen CDA-fractie over bouw schapenhok in Breugel.

Het college besluit conform de concept-brief de vragen van de CDA-fractie te beantwoorden.

 

2.   Asbestsanering Rooijseweg 9, voormalig terrein Merks.

Het college neemt kennis van de aanwezigheid van een ernstige asbest verontreinig in het plangebied Sonniuspark (Rooijseweg nr 9) en de daarmee samen hangende consequenties en besluit:

1.      In het kader van de doorlooptijd (planning) de werkzaamheden vooralsnog binnen de mogelijkheden die het contract met KWS biedt hier onder te brengen mits er vooraf een kostenopgave is gegeven en deze door een onafhankelijke derde partij financieel en inhoudelijk is getoetst en akkoord wordt bevonden. Zo niet dan zal deze alsnog openbaar worden aanbesteed of in onderhandeling met KWS financieel en inhoudelijk passend worden gemaakt en de uiteindelijke resultaten alsnog ter besluitvorming voorleggen;

2.      De betrokken partijen schriftelijk te verzoeken een reactie te geven op hun rol en (mede

      verantwoordelijkheid) voor de geconstateerde verontreiniging.

 

 Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging gemeente Sint-Oedenrode musical “Afri-Kaas”.

Een nog nader te bepalen afvaardiging van het college woont de première van de musical “Afri-Kaas” uitgevoerd door het Theaterkoor Sint-Oedenrode én het diner, bij.

Het college is uitgenodigd door het college van Sint-Oedenrode.

 

Datum/tijd: vrijdag 30 oktober 2009, 18.00 – 23.00 uur

Locatie: diner in Restaurant De Beurs, Heuvel 44 te Sint-Oedenrode

              Musical in sporthal De Streepen, Laan van Henkenshage 5 te

              Sint-Oedenrode

 

2.   Uitnodiging Super TU/esday “De innovatieve kracht van Brainport”bij.

De burgemeester woont het debat tijdens de Super TU/esday “De innovatieve kracht van Brainport’ vanaf 16.00 uur bij.

 

Datum/tijd: dinsdag 22 september 2009, 10.00 – 19.00 uur

Locatie: Auditorium en diverse zalen TU/e