Besluitenlijst burgemeester en wethouders 14 oktober 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 14 oktober 2008


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 oktober 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Brandweerrechtenverordening.
Het college stemt in met de concept Brandweerrechtenverordening en legt deze verordening ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

3. Aanwijzing personeel rampenorganisatie.
Het college besluit het daartoe aangewezen personeel op grond van art.15.1.11 van de ar-beidsvoorwaardenregeling CAR/UWO wederom aan te wijzen als personeel belast met de uitvoering van de rampenbestrijdingsorganisatie.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 7 oktober 2008.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

2. Resultaten van de gehouden enquete n.a.v. de uitgevoerde groenreconstructies winter 2007-2008.
Het college neemt kennis van de resultaten van de gehouden enquete naar aanleiding van de uitvoering reconstructie groenvoorzieningen.

3. Aankoop boeken Photography Stichting 1990.
Het college besluit op grond van de aangegane contractuele verplichting tot een afname van 100 boeken à € 75,00. Het betreft een fotorapportage over de aanleg van de A50 en Het Klop-pend Hartproject in Son en Breugel. De kosten hiervan, totaal € 7.500,00 worden voor 50 % ten laste gebracht van het budget communicatie / representatie en voor 50 % ten laste van onvoorzien.

4. Minimaregeling en Motie Tang Spekman.
Het college besluit het aangenomen amendement van de tweede kamerleden Spekman en Tang vanuit het gemeentelijk minimabeleid uit te voeren. Alle huishoudens met een gemeen-telijke uitkering en-of verstrekking Gemeentelijk Sociaal Fonds (GSF) in 2008 krijgen medio november 2008 € 50,00, zonder aanvraag en bestedingsverplichting, overgemaakt. Daar-naast kunnen de overige rechthebbenden GSF (conform gemeentelijke verordening) tot uiter-lijk 1 maart aanstaande een aanvraag hiervoor bij de gemeente indienen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Gemeenschappelijk Toezicht Kader “Zichtbaar Toezicht”.
Het college neemt kennis van het gemeenschappelijk toezichtkader “Zichtbaar toezicht” (GTK) en de wijzigingen die daarin zijn opgenomen ten aanzien van het vigerende financieel toetsingskader van de provincie. Besluit wordt ter inzage gelegd voor de commissie Algeme-ne Zaken.

2. BIBOB.
Het college besluit de regionale BIBOB beleidslijn fase 2, betreffende de aanvragen bouw –en milieuvergunningen, vast te stellen.

3. Uitvoeringsprogramma Breugel Leeft Hoe Nu Verder.
Het college stemt in met het Uitvoeringsprogramma Breugel Leeft Hoe Nu Verder en legt deze voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Commissie GZ 6/10/08.
Het college heeft kennisgenomen van de actiepunten en toezeggingen van de commissie GZ van 6 oktober 2008. Naar aanleiding van:
a. Toegezegd memo wethouder Starmans inzake brug over de Dommel in planning (V&W)
opnemen. S.v.p. streven naar afdoening voor volgende commissievergadering.
b. Toegezegd memo A.vd. Venstraat. Wordt zoals eerder besloten beknopt toegevoegd aan
commissieverslag.
c. Nieuwe wet RO: het college stemt in met het schrappen uit het raadsvoorstel van beslis-
punt 4 (delegatie projectbesluit).

2. Planning behandeling artikel 19, lid 1 WRO Dortmans.
1. Het college neemt kennis van de rapportage;
2. Het college stemt in met de in voornoemde adviesnota voorgestelde planning voor de
procedure;
3. Het college besluit de afdeling 3.4 van de algemene wet bestuursecht ook van toepassing
te verklaren op de voorbereiding van de bouwvergunning;
4. Het college besluit een overeenkomst voor te leggen aan de heer Dortmans;
5. Het college stemt in met bijgevoegd ontwerpbesluit en publicatie hiervan in Forum/
De Brug d.d. 20 oktober 2008;
6. Kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing opgesteld door Croonen en hiermee in
te stemmen behoudens de te verwerken opmerkingen.

3. Beslissing op twee planschadebezwaren Airbornestraat.
Het college neemt kennis van en stemt in met de adviezen van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften over de planschadebezwaren airbornestraat en besluit de twee bezwaar-schriften van buro Zenden namens betrokkenen ongegrond te verklaren.

4. Communicatiebenadering Sonniuspark.
Het college besluit:
-In afwijking van het aanbestedingsbeleid in te stemmen met de communicatiestrategie Son-
niuspark zoals ontwikkeld door Goedwerk i.s.m. de gemeente, Van Wanrooij en Domein;
-Een budget vrij te maken uit de GREX van het Sonniuspark van circa € 75.000,-- voor de
uitvoering van de communicatiestrategie.

5. Archeologisch onderzoek A50/A58.
Besluit d.d. 30 september 2008:
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 10 september 2008;
2. gezien het uitgevoerde archeologisch onderzoek - in afwijking van het advies de direc-tie Sociale en Culturele Ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant - het gebied vrij te geven voor de aanleg van het knooppunt A50/A58.
Besluit d.d. 14 oktober 2008:
Het college besluit om haar besluit d.d. 30 september 2008 m.b.t. het vrijgeven van het betref-fende gebied voor de aanleg van het knooppunt A50/A58, aan te vullen met de voorwaarde, dat de werkzaamheden van deze aanleg onder archeologische begeleiding plaatsvinden.

6. Beslissing op bezwaar Ten Tusscher inzake tuinhuis Donaulaan 22.
Het college besluit om handhavend op te treden tegen de aanwezigheid van het tuinhuis op de groenstrook achter het perceel Donaulaan 22 in Son.

7. Beantwoording vragen CDA over tuinhuis Donaulaan 22.
Het college van burgemeester en wethouders stelt de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door de CDA-fractie over een tuinhuisje achter de Donaulaan 22 in Son vast.

8. Inwerking herziene reconstructrieplan Meierij.
Het college:
- neemt kennis van de goedkeuring van de herziening van het Reconstructieplan Meierij door min. LNV en min. VROM op 12 augustus 2008;
- besluit geen beroep aan te tekenen tegen de vaststelling en goedkeuring van de (cor-rectieve) herziening van het Reconstructieplan Meierij;
- besluit de commissie GZ van het besluit op de hoogte te stellen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging SRE Regiodag 22 oktober 2008.
Wethouder Overbeek woont de SRE regiodag 2008 bij.

Datum/tijd: 22 oktober 2008 van 13.00 tot 18.00 uur
Locatie:Start- en eindpunt Hotel-restaurant De Collse Hoeve in Nuenen


-------------------------------------------------------------------------------------------------------