Besluitenlijst burgemeester en wethouders 15 april 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 15 april 2008


Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 april 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissies Best, Heeze-Leende, Nuenen ca., Son en Breugel, Waalre.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2007 van de Rekenkamercommissies Best, Heeze-Leende, Nuenen ca., Son en Breugel, Waalre. Het jaarverslag zal worden geagen-deerd voor de raadsvergadering van 23 april 2008 onder de rubriek ingekomen stukken en mededelingen.

3. Algemene doorlichting IOOV.
Het college neemt kennis van het rapport inzake de algemene doorlichting rampenbestrijding 2003-2007.

4. Bespreking van de vergadering BSGE van 17 april 2008.
Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de Be-stuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE) op 17 april 2008

5. Adviezenlijst commissie AZ.
Het college neemt adviezenlijst commissie AZ (02-04-08) voor kennisgeving aan.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Inkoop groene stroom.
Het college besluit om in 2008 voor 100% groene stroom in te kopen, waarmee een belangrij-ke bijdrage geleverd wordt aan verbetering van het klimaat.

2. Resultaten landelijk onderzoek uitstroom wwb-2004-2007. W&S
Het college neemt kennis van de landelijke uitstroomcijfers Wwb.

3. Aanpassing zaalwachterruimte Apollohal.
Het college besluit in te stemmen met de uitgangspunten van deze notitie en medewerking te verlenen aan het verzoek van dhr. H. Kuipers voor een aanpassing van de bestaande zaal-wachtersruimte in de Apollohal.

4. Inhuren van expertise met betrekking tot glasvezelinitiatief.
Het college besluit in te stemmen met de consultancyovereenkomst van VAXLA.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. WOB Bezwaar.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaar van betrokkene ongegrond te verklaren.

2. Sponsoring Streekfestival 2008.
Het college besluit het verzoek tot sponsoring van stichting Streekfestival Het Groene Woud niet te honoreren. Het verzoek voldoet niet aan de voorwaarden van het subsidiebeleidsplan 2007.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Afwijzing planschadeverzoeken Airbornestraat 8 en 10.
Het college besluit conform conceptbesluit de aanvragen om vergoeding van planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de bewoners/eigenaren van
Airbornestraat 8 en Airbornestraat 10 af te wijzen en de kosten van advisering door de Stich-ting Adviesbureau Onroerende Zaken, zijnde € 5.000,- ten laste te brengen van kostenplaats 7810024 (Planschadevergoedingen niet A50).

2. Afwijzing planschadeverzoek Airbornestraat 6.
Het college besluit conform conceptbesluit de aanvraag om vergoeding van planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de Airbornestraat 6 af te wijzen en de kosten van advisering door de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, zijnde € 2.500,- ten laste te brengen van kostenplaats 7810024 (Planschadevergoedingen niet A50).

3. Verkeerssituatie Ruysdaelstraat.
Het college besluit:
1. de parkeerstrook in de Ruysdaelstraat aan de zijde van de scholen uit te breiden;
2. de parkeerstrook in de Ruysdaelstraat aan de zijde van de scholen aan te wijzen als zoen- en zoefstrook op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur;
3. de totale kosten ad € 10.000,- ten laste te brengen van het krediet GVVP 2006;
4. een verkeersbesluit te laten nemen voor het aanwijzen van één taxistandplaats in de Ruysdaelstraat (op werkdagen tussen 15.15 en 15.45 uur) en twee taxistandplaatsen in de Zandstraat (op werkdagen tussen 15.00 en 15.30 uur).

4. Bezwaar tegen bouwvergunning voor cafébedrijf.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaar van betrokkene ongegrond te verklaren.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bedrijfsbezoek Claranet Benelux BV.
Het college woont het bedrijfsbezoek aan Claranet Benelux BV niet bij.
Mogelijkheid ambtelijke deelname wordt bezien.
Datum/tijd: 15 mei 2008, 15.30 – 18.00 uur
Locatie: Science Park 5630 te Son en Breugel