Besluitenlijst burgemeester en wethouders 15 Januari 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 15 januari 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 januari 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Rechtspositie Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand.
Het college stelt de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Son en Breugel 2007 vast conform concept.

3. Adviezenlijst commissie Algemene zaken 9 januari 2008.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

4. Samenwerking is (d)enorm.
Het college besluit de raad te adviseren;
1. In te stemmen met de strategische richting voor de samenwerking met de gemeente Nuenen, zoals die neergelegd is in de notitie “Samenwerking is (d)enorm”.
2. Een krediet te voteren voor de inzet van een extern projectleider voor de begeleiding van (de uitwerking van) het samenwerkingsproject van € 50.000,-.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Taakstelling WSD 2008.
Het college neemt kennis van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen van
€ 1.038.572,00 voor de realisatie van minimaal 40,99 arbeidsplaatsen Wsw in 2008. De middelen worden aan de WSD Boxtel beschikbaar gesteld.

2. Adviezen van de commissie Burgerzaken 8 januari 2008.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

3. Financiën BWI – Stichting Welzijn.
Het college neemt kennis van de uitwerking van het raadsbesluit inzake de financiële afwikkeling van de fusie van de Stichting Welzijn en de BWI.
Middels een mededeling in de Commissie BZ zal de raad worden geïnformeerd.

4. Behandeling kaderstellende visie onderwijshuisvesting in commissie Burgerzaken.
Het college neemt kennis van de behandeling in de commissie Burgerzaken en stemt in met het raadsvoorstel kaderstellende visie onderwijshuisvesting.

5. Verhuur lokalen pand St. Genovevastraat.
Het college besluit de drie leegstaande lokalen in de voormalige Petrus Canisiusschool aan de St. Genovevastraat te Breugel voor ten minste 5 jaar te verhuren aan een instelling voor kinderopvang.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Vaststelling tarieven huren gebouwen in sociaal culturele sector 2008.
Het college besluit de tarieven voor de huren van de gemeentelijke gebouwen in de sociaal culturele sector voor 2008 te verhogen met het inflatiepercentage van 1,1%.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Trillingsonderzoek Nieuwstraat.
Het college van burgemeester en wethouders besluit opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van metingen in een aantal woningen in de Nieuwstraat, kosten ca. € 8.000 exclusief b.t.w.. De kosten komen ten laste van de afronding van de projecten kloppend hart.

2. Bestemmingsplan Sonniuspark.
Het college besluit in te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Sonniuspark.

3. Aanvullend voorbereidingskrediet Sonniuspark.
Het college besluit:
1. In te stemmen met raadsvoorstel voorbereidingskrediet;
2. Dit punt te agenderen voor de commissie GZ van 28 januari 2008 en de gemeenteraadsvergadering van 27 februari 2008.

4. Tijdelijke bouwvergunning De Vloed.
Het college besluit de kennelijke verschrijving in de tijdelijke bouwvergunningen (met bijbehorende stukken) te herstellen door de toevoeging dat eveneens vrijstelling wordt verleend van het bestemmingsplan “Dommeldal”.

5. Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen.
Het college besluit om de SRE Milieudienst opdracht te verlenen om de ‘Regeling verwijdering calamiteuze stoffen’ uit te voeren.

6. Raadsvoorstel Wvg bestendiging Sonniuspark.
Het college besluit het raadsvoorstel inzake de bestendiging van de Wvg op de percelen G278, 280, 290 en 291 voor te leggen aan de raad.

7. Duurzaam veilige uitvoering Lieshoutseweg: aanleg 2 verkeersdrempels.
Het college besluit -met als doel om de verkeersveiligheid te vergroten- tot het uitvoeren van twee verkeersdrempels aan de Lieshoutseweg. De kosten van de drempels ad circa € 30.000,- worden ten laste gebracht van het toereikende krediet GVVP 2006.

8. Definitief besluit over wegafsluitingen i.h.k.v. SBBE.
Het college besluit:
1. Tot fysieke afsluiting van de weg Kievit nabij de gemeentegrens met Eindhoven;
2. Tot fysieke afsluiting van het voet/fietspad tussen de parallelweg Eindhovenseweg en Ekkersrijt 1300.

9. Actiepunten commissie Grondgebiedzaken 7 januari 2008.
Het college neemt kennis van de actiepunten uit de commissie GZ van 7 januari 2008.

10. Contourennota het Nieuwe Woud.
Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de notitie “Het Nieuwe Woud; contourennota” (eindrapport d.d. december 2007);
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de notitie “Het Nieuwe Woud: contourennota”(eindrapport d.d. december 2007).


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Sterrenborrel La Sonnerie.
Wethouder Verschelling en de gemeente-secretaris wonen de ‘Sterrenborrel’ bij La Sonnerie bij.
La Sonnerie is per 1 december 2007 een viersterrenhotel geworden.

Datum/tijd: donderdag 24 januari 2008, 17.00 – 21.00 uur
Locatie: La Sonnerie