besluitenlijst burgemeester en wethouders 15 september 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 15 september 2009

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 september 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Agenda Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven.

Het college neemt kennis van de agenda’s, bijbehorende stukken, voor de bijeenkomst van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven welke gehouden wordt op 17 september 2009 en bespreekt deze.

 

3.   Bestuursovereenkomst Brainport Avenue.

Het college neemt met instemming kennis van de concept-overeenkomst Raadsbespreking na nadere standpuntbepaling door het Rijk.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Adviezen van de commissie BZ 8 september 2009.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken

 

2.   Hekwerk Emiliusschool/De Vloed.

Het college besluit:

1.      het hekwerk op de erfscheiding grenzend aan bejaardencentrum “de Vloed” met de Emiliusschool te vervangen;

2.      deze op de juiste perceelsgrens te plaatsen met bejaardencentrum “de Vloed”.;

3.      50% van de totaalkosten op zich te nemen, €15.000,00;

4.      deze op te nemen in de kadernota 2011.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Standplaatsenbeleid.

Het college zal beknopte kaderstellende notitie voor advies voorleggen aan de commissie AZ

(oktober). Daarna collegevaststelling beleid.

 

2.   Planning 2e marap en 2e berap 2009.

Het college neemt kennis van de planning van de 2e marap en 2e berap 2009.

 

 

3.   Besluit Gedeputeerde Staten goedkeuring bestemmingsplan ‘Bosgebied West,

      reparatieherziening Golfbaan’.

Het college:

  1. neemt kennis van het besluit van gedeputeerde staten;
  2. besluit aan Croonen adviseurs opdracht te verlenen tot het opstellen van een bestemmingsplanherziening ter aanpassing aan het besluit van Gedeputeerde Staten.

 

4.   Gunningadvies Hulp bij het huishouden (Wmo).

1.      Het college neemt kennis van en stemt in met het advies tot voorlopige gunning van Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB) met betrekking tot de hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er wordt gegund aan de volgende partijen:

-          T-Zorg, TSN, Axxicom en Rinette Zorg BV (HBH1)

-          T-Zorg, TSN en Axxicom (HBH2)

2.   Wethouder Verschelling zal besluit tijdens persoverleg van 17 september a.s.

      toelichten. S.v.p. tevens persbericht opstellen. Nadere mondelinge toelichting

      tijdens vergadering commissie BZ van 6 oktober a.s.

 

5.   Wijziging vervoerder Deeltaxi (vervolgvoorstel).

Het college besluit:

1.      In te stemmen met overname van het contract voor de Deeltaxi met de IJsselsteden Beheersgroep door Taxi Jansen per 01-11-2009;

2.      in te stemmen met de overname van de pendeldienst, uitgevoerd door IJsselsteden tussen de tijdelijke locatie van de Vloed en het centrum van Son door Taxi Jansen per 01-11-2009.

 

6.   Toestemming voortijdige verkoop woning.

Het college besluit de eigenaar van een woning aan de H. Veenemanstraat toestemming te verlenen de woning vóór het verstrijken van de 5-jarige bewoningsplicht te verkopen, onder voorwaarde dat de grondsubsidie alsmede een deel van de overwaarde naar rato van feitelijke bewoningstermijn, worden afgedragen aan de gemeente.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Communicatie Sonniuspark.

Het college:

1)      neemt kennis van de marketing- en communicatieplan “Sonniuspark –Geeft mijn toekomst de ruimte!” en de uitkomsten van de brainstorm communicatie;

2)      stemt in met de het voorgestelde aanpak en uitwerking en stemt in met de hieraan verbonden kosten.

 

2.   Aangepaste kaveluitgifte fase 1 Sonniuspark.

Het college besluit:

1)      de aangepaste verkaveling vast te stellen;

2)      de verkoop van vrije kavels in fase 1, volgens het geschetste proces, voor te bereiden en in oktober op te starten en te presenteren.

 

3.   Verslag Stuurgroep Sonniuspark 25 juni 2009.

Het college neemt kennis van het verslag van het stuurgroepoverleg Sonniuspark

d.d. 25 juni 2009

 

4.   Verslag Stuurgroep Sonniuspark.

Het college neemt kennis van het verslag van het stuurgroepoverleg Sonniuspark             d.d. 27 augustus 2009.

 

5.   Actiepunten Commissie GZ 7 september 2009.

Het college neemt kennis van de actiepunten en toezeggingen uit de commissie GZ

d.d. 7 september jl.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Kulturhus: Verleden – Heden – Toekomst.

Het college neemt niet deel aan de culturele studiereis langs kulturhusen in Denemarken.

 

2.   Uitnodiging Krutjesgatse Liedertafel.

Wethouder Overbeek en gemeentesecretaris wonen de feestavond van de Krutjesgatse Liedertafel bij. Zij bestaan 25 jaar.

Datum/tijd: zaterdag 3 oktober, 20.00 uur

Locatie: Vestzaktheater Son