Besluitenlijst burgemeester en wethouders 16 december 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 16 december 2008


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 december 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Vergadering Regioraad 18 december 2008.
Het college neemt kennis van de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergadering van de Regioraad, welke wordt gehouden op 18 december 2008.

3. Diverse benoemingen.
Het college besluit de heer R.B.G.M. (René) Spapens per 1 januari 2009 aan te wijzen als secretaris van de Commissie voor bezwaar- en beroepschriften en als klachtencoördinator, in de plaats van de heer A.J.M. (Dries) Ewalds.

4. Verzekering vrijwillige brandweer.
Het college besluit de ongevallenverzekering voor de leden van de vrijwillige brandweer per 1 januari 2009 onder te brengen bij Mercer en aanvullend een traumaverzekering (rubrieken I en II) af te sluiten alsmede voor de loontrekkenden een WGA-hiaat verzekering.
De zelfstandigen wordt gelegenheid geboden een analyse te laten opstellen t.b.v. arbeidson-geschiktheidsverzekering.

5. Raadsvergadering 17 december 2008.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 17 december a.s. zijn geagendeerd.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Voortgangsrapportage buurtbeheer 2008.
Het college:
1. stemt in met de voortgangsrapportage Integraal buurtbeheer 2008;
2. geleidt de voortgangsrapportage door naar de commissie Algemene Zaken op 7 januari 2009.

2. Exploitatiebijdrage Inburgering.
Het college stemt in met het antwoord op de tweede brief van het ministerie over het exploita-tieverlies van taalaanbieders inburgering.

3. Wijziging maatregelen ter bespeling van het carillon.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de wijziging in de maatregelen ter bespeling van het carillon, zodat deze aangepast zijn aan de feitelijke bespeeltijden van het carillon.
2. Bij de periodieke aanpassing van de APV in het eerste kwartaal van 2009, regels op te nemen voor onversterkte muziek en de daaraan gekoppelde tijden voor het spelen van het carillon.

4. Resultaten Wwb 2008.
Het college neemt kennis van het geprognosticeerde jaarresultaat Wwb inkomensdeel 2008 en biedt de notitie stand van zaken re-integratie 2008 voor de commissie Burgerzaken van januari 2009 aan.

5. Beslissing op bezwaar tot weigeren van bijstand.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaarschrift tegen het verlenen van bijstand voor de nood-zakelijke kosten van het bestaan per 24 januari 2008, ongegrond te verklaren.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Actualisatie budgethoudersregeling.
a. Het college stelt de “Budgethoudersregeling gemeente Son en Breugel” vast en
besluit de “Budgethoudersregeling 2002” vastgesteld door het college van bur-
gemeester en wethouders op 16 april 2002, te laten vervallen;
b. Als ingangsdatum wordt 1 januari 2009 vastgesteld;
c. De algemene directeur en de directeur bedrijfsvoering worden benoemd tot con-cernbudgethouder.

2. Handhaving in gebruik genomen groenstroken.
Het college besluit om:
a. de gebruikers van illegaal in gebruik genomen groen/reststroken aan te schrijven en deze situaties te legaliseren of te herstellen in de oude toestand;
b. de gemeenteraad over dit voornemen te informeren.

3. Decembercirculaire 2008.
Het college neemt kennis van de decembercirculaire 2008. De (marginale) financiële conse-quenties van deze circulaire – voor de uitkeringsjaren 2006 / 2008 - zullen worden verwerkt en toegelicht binnen de komende jaarrekening 2008. De (incidentele) mutaties 2009 ad. € 60.000,-- toe te voegen aan de algemene reserve flexibel.

4. Zondagopenstelling Ekkersrijt.
In verband met de mogelijkheid tot zondagopenstelling 2009 aan de zuidkant van het kanaal, besluit het college de volgende 12 zondagen voor winkelopenstelling aan te wijzen:
1. 11 januari 2009;
2. 25 januari 2009;
3. 8 februari 2009;
4. 1 maart 2009;
5. 22 maart 2009;
6. 3 mei 2009;
7. 20 september 2009;
8. 4 oktober 2009;
9. 25 oktober 2009;
10. 8 november 2009;
11. 22 november 2009;
12. 27 december 2009.

Hiernaast verleent het college de winkeliers op industrieterrein Ekkersrijt ontheffing voor zon-dagopenstelling voor de volgende feest/zondagen:
• Maandag 13 april (2e paasdag);
• Donderdag 21 mei (hemelvaartdag);
• Maandag 1 juni (2e pinksterdag);
• Zondag 20 december 2009
• Zaterdag 26 december (2e kerstdag);


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Beslissing op bezwaarschriften verkeersbesluit Ruysdaelstraat.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit de bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit Ruysdaelstraat on-gegrond te verklaren.

2. Beslissing op bezwaarschrift tegen bouwvergunning Amerikalaan 43.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

3. Bezwaarschriften tegen voorbereidingsbesluit HIVA.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften.
De commissie voor bezwaar- en beroepschriften adviseert de gemeenteraad om de twee bezwaarschriften tegen het voorbereidingsbesluit (HIVA) ongegrond te verklaren.

4. Beoordeling zienswijze t.a.v. het bouwplan voor het oprichten van een woonhuis op het perceel Fonteinberg 4.
Het college besluit:
1. aan de ingebrachte zienswijze voorbij te gaan;
2. vrijstelling ex. artikel 19 lid 3 WRO en reguliere bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht te stellen voorwaarden;
3. een afschrift van het besluit te zenden aan de indieners van de zienswijze.

5. Uitspraak rechtbank ’s-Hertogenbosch inzake het beroep van F.L. Merks i.v.m. de
verleende bouwvergunning voor de bouw van 2 vleesvarkensstallen op perceel
Rooijseweg 19 t.n.v. A. van de Ven.
Het college neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch naar aanlei-ding van het beroep van F.L. Merks (i.v.m. de verleende bouwvergunning voor de bouw van twee vleesvarkensstallen op perceel Rooijseweg 19 t.n.v. A. van de Ven). Het beroep werd ongegrond verklaard.

6. Aanvraag stimuleringsbijdrage lokaal klimaatbeleid.
a. Het college stemt in met de aanvraag om subsidie ter grootte van 50% van de uit-
voeringskosten, zijnde het maximum ad € 47.963,--;
b. De commissie Grondgebiedzaken en raad te informeren over het uitvoeringspro-
gramma en de aangevraagde subsidie en daarnaast een persbericht te doen uit-
gaan.

7. Dwangsom Betuwepad.
Het college van burgemeester en wethouders besluit de eigenaar en de huurder/beheerder van een pand aan het Betuwepad in Son te berichten dat het college voornemens is een last onder dwangsom op te leggen indien zij de overtreding van de regels van het geldende be-stemmingsplan niet ongedaan maken.

8. Aanvraag verklaring van geen bezwaar art. 19. lid 1 WRO bij Gedeputeerde Staten
t.b.v. bouwplan Airborneweg 31.
Het college:
1. neemt kennis van de rapportage in de adviesnota;
2. besluit de benodigde verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten;
3. besluit de verzoeker dienovereenkomstig schriftelijk te berichten.

9. Planschade Beverlaan 4.
Het college besluit om de planschadeclaim met betrekking tot de Beverlaan 4 te Son toe te kennen. Het totale bedrag planschade bedraagt € 25.877,26.

10. Planschade A50.
Het college:
1. neemt kennis van de adviezen van de SAOZ;
2. stemt in met de concept –besluiten tot afwijzing planschade A 50, Pyreneeënlaan 5 en Australiëlaan 33.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------