Besluitenlijst burgemeester en wethouders 16 juni 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 16 juni 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 juni 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Tussenrapportage Één Brandweer Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

  1. Het College neemt kennis van de voortgangsrapportage van het project “Eén Brandweer?”;
  2. Het College besluit om de voortgangsrapportage ter bespreking aan te bieden aan de commissie AZ van 1 juli 2009.

 

3.   Evaluatie gebruik sjablonen advisering.

Het college neemt kennis van de nota ‘evaluatie gebruik sjablonen advisering’ en besluit 

de 19 verbetersuggesties door te voeren in de sjablonen.

 
 
Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Voorbereidingskrediet nieuwbouw bibliotheek.

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang in het project nieuwbouw bibliotheek binnen de vastgestelde visie op het Kerkplein en vraagt om een voorbereidingskrediet van € 300.000,00.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Voorontwerp-bestemmingsplan Planetenlaan.

Het college besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en dit plan informatief ter inzage te leggen voor de vergadering van de commissie grondgebiedzaken d.d. 29 juni aanstaande.

 

2.   Project Samen Sterk in het buitengebied.

Het college heeft weinig vertrouwen in de effectiviteit van het voorgestelde project en ziet af van deelname.

 

3.   Brief VROM gemeentelijke asbesttaken.

Het college steltde reactie op het onderzoek van de VROM-inspectie naar de asbestregelgeving binnen onze gemeente vast.

 

4.   Beantwoording vragen VVD fractie.

Het college neemt kennis van de door de VVD fractie gestelde vragen en stelt de beantwoording van deze vragen vast.

 

 

5.   Voorontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ekkersrijt”.

Het college besluit om:

  1. kennis te nemen van het voorontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ekkersrijt”;
  2. het voorontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ekkersrijt” vrij te geven voor inspraak en vooroverleg;
  3. het voorontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ekkersrijt” ter informatie aan te bieden aan de commissie GZ.

6.   Opdrachtverlening bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ekkersrijt”.

Het college besluit om:

  1. Croonen Advieseurs opdracht te verlenen voor de afronding van het bestemmingsplan Ekkersrijt;
  2. In te stemmen met de opdrachtbrief aan Croonen Adviseurs.

 

7.   Rapportage Rekenkamercommissie Samenwerking Domein en gemeente.

Het college neemt kennis van de rapportage van de Rekenkamercommissie en stelt de raad voor de rapportage voor kennisgeving aan te nemen, de zeven aanbevelingen van de RKC over te nemen en het college opdracht te geven tot uitvoering daar van.

 

8.   Afslag van A50 naar Ekkersrijt 2000 / Ekkersrijt 6000.

Het college spreekt nadrukkelijk uit dat de gevraagde afslag niet aan de orde kan zijn, vanwege de daarvoor toe te passen harde normeringen. De afslagensituatie op Ekkersrijt zal wel- doch wellicht meer in zijn algemeenheid- aan de orde komen in het kader van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

 

9.   Raadsvragen Lijst van Aken 8 mei 2009.

Het college stelt de beantwoording van de Raadsvragen die gesteld zijn door de Lijst van Aken op 8 mei 2009, vast.

 

10.   Zienswijze tegen het voornemen bouwvergunning en binnenplanse ontheffing te verlenen voor het uitbreiden van de woning op perceel aan de Elbelaan.

Het college besluit:

1.      aan de ingebrachte zienswijze voorbij te gaan;

2.      met toepassing van artikel 1 lid 1 (paragraaf III) van het bestemmingsplan “1e Uitwerking Gentiaan Noord” ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1 lid A sub IV onder 1 en 2b (paragraaf II) van voornoemd bestemmingsplan en lichte bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht te stellen voorwaarden;

3.      een afschrift van het besluit te zenden aan de indiener van de zienswijze.

 

11.   Mobiliteitsvisie (Voortgangsrapportage).

Het college stelt de voortgangsrapportage “mobiliteitsvisie” vast ten behoeve van het informeren van de Cie CZ.

 

12.   Voortgangnotitie Sonniuspark, juni 2009.

1. Het college stelt de inhoud van de Voortgangsnotitie Sonniuspark,
    juni 2009 vast;

2. Het college besluit deze notitie voor te leggen aan commissie Grondgebiedzaken.

 

  

13.   Geamendeerde motie Verlengde Gentiaanlaan – 28 mei 2009.

Het college besluit:

  1. in te stemmen met de notitie ‘snelheidsremmende maatregelen geamendeerde motie verlengde Gentiaanlaan’ (4 juni 2009);

      2.   Het college concludeert dat een infrastructurele wijziging van de komgrens geïndi   

            ceerd lijkt, doch wil toch –gezien de kosten daarvan- eerst nader onderzoek doen   

            naar alternatieve mogelijkheden. Daarop wordt dan uiterlijk in de cie GZ van oktober             

            terug te gekomen.

 

14.   Plan van aanpak monumentenbeleid.

Het college stemt in met het projectplan monumenten en de daarbij behorende planning om te komen tot (actief) gemeentelijk monumentenbeleid. Tijdens dit proces zal  mede de lokale heemkundekring worden betrokken om het college te voorzien van advies en om een maatschappelijk breed gedragen beleid te ontwikkelen.

 

15. Milieujaarverslag 2008 Gemeente Son en Breugel.

Het college stemt in met het milieujaarverslag en besluit dit ter kennisneming voor te leggen aan de commissie GZ.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging afscheidsreceptie gedeputeerde Moons.

Het college is verhinderd, en woont derhalve de afscheidsreceptie van gedeputeerde Moons niet bij.

 

Datum/tijd: 29 juni, 16.00 - 18.00 uur

Locatie: Bois le Duc-zaal provinciehuis

 

2.   Uitnodiging afscheidsreceptie Ton Muurling.

Wethouder Overbeek woont de afscheidsreceptie van Ton Muurling/SVVE

De Archipel bij.

 

Datum/tijd: 26 juni, 15.30 – 17.30 uur

Locatie: Evoluon Eindhoven