Besluitenlijst burgemeester en wethouders 16 september 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 16 september 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 september 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Bespreking van de vergadering BSGE van 18 september 2008.
Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de Be-stuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE) op 18 september 2008.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Nieuwe gebruiksovereenkomst de Bongerd.
Het college besluit om aan Kuipers Sporthalbeheer de bijgevoegde, nieuwe overeenkomst voor het gebruik, het beheer en de exploitatie van Sportcomplex de Bongerd aan te bieden.

2. Evaluatie activerend huisbezoek 2007.
Het college neemt kennis van de evaluatie van het “Activerend Huisbezoek 2007” en brengt deze evaluatie ter kennisname van de commissie Burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Meerjarenbegroting 2009-2012.
Het college neemt kennis van het 2e voorgelegde concept van de meerjarenbegroting 2009 – 2012 en stemt in met de uiteindelijke inhoud hiervan.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Opdracht verlenen KWS bouw- en woonrijpmaken.
Het college besluit opdracht te verlenen aan KWS voor het bouwrijpmaken van het Sonni-uspark en het woonrijpmaken van het gedeelte tussen de Sonniuswijk en de Gentiaan.

2. Voorontwerp bestemmingsplan “Son Zuid”.
Het college besluit om:
1. het voorontwerp bestemmingsplan “Son Zuid” ter informatie aan te bieden aan de commissie GZ;
2. na de informatie in de commissie GZ de vaststellingsprocedure opstarten door het voorontwerp bestemmingsplan “Son Zuid” vrij te geven voor de inspraakprocedure (vooroverleg, informatiebijeenkomst bewoners en formele inspraak).

3. Mediation Van Wanrooij.
Het college besluit om:
1. in te stemmen met het resultaat van de mediation tussen gemeente en dhr. van Wanrooij in de vorm van instemming met de ‘vaststellingsovereenkomst’;
2. overgaan tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en betaling zodat alle pro-cedures worden beëindigd.