Besluitenlijst burgemeester en wethouders 17 februari 2009

 

 

 Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 17 februari 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 februari 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Bestuurlijke planning 2e kwartaal 2009.

Het college stelt de geactualiseerde bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de maart vergadering van de commissies.

 

3.   Brandweer Jaarverslag 2008.

Het college neemt kennis van het Brandweer Jaarverslag 2008 en legt het jaarverslag van de brandweer ter kennisgeving voor aan de commissie algemene zaken.

 

4.   Jaarverslag 2008 van de Boa's.

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2008 van de boa's en agendeert het jaarverslag voor de vergadering van de commissie algemene zaken d.d. 4 maart a.s.

 

5.   Vergadering Regioraad op 19 februari 2009.

Het college neemt kennis van de agenda en de bijhorende stukken voor de vergadering van de Regioraad welke wordt gehouden op 19 februari 2009.

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Voorlopig ontwerp bibliotheek.

1. Het college stelt het commissievoorstel vast;

2. Het college besluit in een extra bijeenkomst voorafgaande aan de commissievergadering

    de omwonenden te informeren;

3. Het college besluit de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor de bibliotheek-

    locatie op het Kerkplein op te starten.

Openbaar: ja

 

2.   Ontwikkelingen OAS cluster Eindhoven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband OAS.:

 1. Waterschap de Dommel zal schriftelijk geïnformeerd worden dat de gemeente haar wettelijke taak uitvoert en overgaat tot de aanleg van 2 open retentievijvers op de locaties Beemdstraat en Veerstraat en start hiervoor de planologische procedure. De realisering ervan zal minimaal 2,5 jaar vergen in de periode 2009 - 2011.

Hierover zal een beknopte informatieve notitie t.b.v. commissie GZ worden opgesteld;

 1. Het projectplan wordt te zijner tijd ter besluitvorming door het college tegemoet ge

      zien.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Visie Hulp bij het huishouden (Wmo).

 • Het college stemt in met de in regionaal verband opgestelde visie op de hulp bij het 

      huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

 • Het college verzoekt de Adviesraad Wmo om een advies uit te brengen over deze

      visie;

 • Het college brengt de visie ter kennisname van de Commissie Burgerzaken.

 

2.  Voortgangsrapportage economische zaken.

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage van het taakveld economische zaken en besluit dat deze ter kennisname wordt aangeboden aan de commissie Algemene Zaken welke vergadert op 4 maart 2009.

 

3.   Hoofdlijnenakkoord sportpark Gentiaan en initiatieffase bouw sporthal.

College stemt in met

 1. hoofdlijnenakkoord sportpark Gentiaan 19 februari 2009;
 2.  de resultaten uit de initiatieffase nieuwbouw sporthal;
 3. concept raadsvoorstel hoofdlijnenakkoord sportpark Gentiaan 2009 en initiatieffase bouw sporthal;
 4. Wethouder Verschelling wordt gemachtigd namens het college het hoofdlijnenakkoord te ondertekenen.

 

4.   Voortgangsrapportage WMO.

 1. Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage Wmo;
 2. Het college legt de voortgangsrapportage Wmo ter kennisname voor aan de commissie BZ.

 

5.   Betrokkenheid ambtenaren bij de "Make a Difference Day (MADD).

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de deelname van ambtenaren aan de MADD conform de voorgestelde opzet;
 2. Opschoonproject:

-burgemeester: "t Harde Ven;

-wethouder Starmans: de Peikes;

-wethouder Verschelling: 't Zand;

-wethouder Overbeek: 't Eigen;

-secretaris: Breeakker.

      Wethouder Verschelling en secretaris zijn bereid daarnaast aanvullend actief te zijn als

     (MADD)vrijwilliger.

 

6.   Uitplaatsen sportlocaties in combinatie met herontwikkeling huidige locaties.

Het college acht de geschetste ontwikkelingsmogelijkheden volstrekt ongewenst.

 

7.   APV 2009.

Het college stemt in met het ontwerp-raadsvoorstel Apv 2009, waarin de voorgestelde wijzigingen in de Algemene plaatselijke verordening staan en stuurt dit voorstel ter vaststelling door aan de gemeenteraad.

 

 

 8.   Controle protocol accountantscontrole financiële jaarrekening 2008.

Het college besluit:

 1. Aan de raad voor te stellen over te gaan tot vaststelling van het controleprotocol met bijlagen voor de accountantscontrole van de (financiële) jaarrekening 2008, conform bijgaand raadsvoorstel;
 2. In te stemmen met het normenkader 2008.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Bezwaarschrift tegen geweigerde bouwvergunning Ekkersrijt 4609.

Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en verklaart het bezwaarschrift van Linssen CS advocaten, ingediend namens VD&K Real Estate BV, niet-ontvankelijk.

 

2.   Voorontwerp bestemmingsplan "Gentiaan".

Het college besluit om:

 1. het voorontwerp bestemmingsplan "Gentiaan" ter informatie aan te bieden aan de commissie GZ;
 2. na de informatie in de commissie GZ de vaststellingsprocedure op te starten door het voorontwerp bestemmingsplan "Gentiaan" vrij te geven voor de inspraakprocedure (vooroverleg, informatiebijeenkomst bewoners en formele inspraak).

 

3.   Verzoek SVVE tijdelijke huisvesting in "oude" De Vloed.

1. Het college neemt kennis van de brief van SVVE en heet de bewoners die 3 maanden van

    de (oude) Vloed gebruik gaan maken welkom;

2. SVVE zal naar aanleiding ervan gewezen worden op de (harde) tijdelijkheid van de locatie

    Veerstraat en de bouwplicht die rust op de bouwvergunning;

3. Het college vraagt aandacht voor goede info over de tijdelijke bewoning aan de diverse

    hulpdiensten;

4. Seniorenraad wordt van het collegebesluit in kennis gesteld.

 

4.   Archeologisch beleid gemeente Son en Breugel.

Het college besluit om de raad voor te stellen gemeentelijk archeologisch beleid vast te stellen door middel van vaststelling van:

1.      het "rapport archeologische waarden- en verwachtingenkaart Son en Breugel; het archeologisch beleid van de gemeente Son en Breugel;

2.      het rapport "Archeologie als nieuwe conditie in de bestemmingsplannen van de gemeente Son en Breugel" inclusief:

a.      bijlage I bestaande uit de "Archeologische waarden- en verwachtingskaart gemeente Son en Breugel" en de "Archeologische beleidskaart gemeente Son en Breugel";

b.      bijlage II bestaande uit "overzicht ondergrenzen gemeente Son en Breugel;

c.      bijlage III bestaande uit "planregels".

 

5.   Aanvullend advies Planetenlaan 1. 

Het college besluit:

 1. geen medewerking te verlenen aan het verzoek om woningsplitsing van de bestaande bebouwing aan de Planetenlaan 1; 
 2. geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een tweede ruimte-voor-ruimte titel;
 3. geen concessie te doen ten aanzien van de rentebetalingsverplichting vanaf 1 januari 2009;
 4. voor kennisgeving aan te nemen dat de verzoeker aanvullend onderzoek laat verrichten betreffende flora en fauna en externe veiligheid.

 

6.   Planschade A50 Ardennenlaan.

Het college besluit tot toekenning van planschadevergoeding aan verzoeker. 

 

7.   Project notaris Sonniuspark.

Het college besluit notaris Hermus middels een brief te informeren dat hij niet namens de gemeente optreedt bij grondtransacties in Sonniuspark.

 

8.   Luchtkwaliteit.

Het College besluit om:

-          in te stemmen met het afwijzen van het initiatiefraadsvoorstel met betrekking tot het uitvoeren van metingen naar de luchtkwaliteit;

-          het ontwerp van dit besluit voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken.

 

9.   Planschade A50 Rijnlaan 17.

Het college besluit om het concept-raadsbesluit voor te leggen aan de commissie Grond-

gebiedzaken en de raad.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------