Besluitenlijst burgemeester en wethouders 17 juni 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 17 juni 2008

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 juni 2008.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst, na onderstaande wijziging, vast overeenkomstig de concepten.

MS3: Voor (taxatie gemeentelijke) 'bedrijven" moet worden gelezen 'gebouwen'.

2.      Aanvraag om bouwvergunning / verzoek om vrijstelling voor de realisatie van het

combigebouw op perceel hoek Rooijseweg/Gentiaanlaan t.n.v. Gemeente Son en Breugel.

Het college besluit om met toepassing van artikel 19 lid 1 WRO vrijstelling en bouwvergunning 1e fase te verlenen t.b.v. de realisering van het combigebouw voor brandweer en wijkbeheer op perceel hoek Rooijseweg/Gentiaanlaan. Het college verzendt een afschrift van het besluit aan de indieners van de zienswijzen, de raadsleden en Gedeputeerde Staten.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzing tot langdurigheidstoeslag.

Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond te

verklaren.

 

2.   Commissievoorstel oriëntatiedocument voortgezet onderwijs.

Het college stelt het commissievoorstel vast, waarin het oriëntatiedocument ter opinievorming en kaderstelling aan de commissie Burgerzaken wordt aangeboden. 

 

3.   Overeenkomst schuldhulpverlening.

Het college besluit om met de gemeente Eindhoven een geactualiseerd overeenkomst af te sluiten over integrale schuldhulpverlening.

 

4.   Minimabeleid.

Het college neemt kennis van de resultaten van de werkconferentie "Minimabeleid in Son en Breugel", gehouden op 24 april 2008.

Het college stemt in met de voorgestelde (vervolg)aanpak, mede tot stand gekomen op basis van de opmerkingen en suggesties die tijdens deze conferentie naar voren zijn gekomen.

 

5.   Aanleveren persoonsgegevens voor Zorg voor Jeugd.

·         Het college stemt in met het wekelijks leveren van de GBA gegevens aan het signaleringsysteem Zorg voor Jeugd door de afdeling 'Dienstverlening Publiek' aan de afdeling 'Werk en Samenleving';

·         Het college stemt in met de voorgestelde werkwijze voor het leveren van de gegevens;

·         Het college stemt in met een éérste verstrekking van gegevens in juni 2008.

  

6.   Adviezen van de commissie burgerzaken 10 juni 2008.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

 

7.   Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang 2007.

Het college stelt het gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2007 voor de inspectie van het Onderwijs vast en biedt het verslag ter kennisname aan de gemeenteraad aan.

 

8.   Eindrapport "Woonwensenonderzoek onder ouderen en mensen met een

      beperking in Son en Breugel".

·         Het college neemt kennis van het eindrapport "Woonwensenonderzoek onder ouderen en mensen met een beperking in Son en Breugel" van het PON;

·         Het college stemt in met de voorgestelde aanpak;

·         Het college legt het rapport voor aan de commissie Burgerzaken.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Commissie Alternatievengolfbaanshortlist.

·         Het college stemt in met het rapport Alternatievenonderzoek locaties golfbaan Shortlist;

·         Het college stelt het commissievoorstel vast.

 

2.  Begrotingsbehandeling Best.

Het college neemt kennis van de lijst van ruimtescheppers en het overzicht van de algemene reserve flexibel t.b.v. de begrotingsbehandeling as. dinsdag in Best.

 

3.   Meicirculaire.

Het college neemt kennis van de inhoud van de meicirculaire gemeentefonds 2008 en van de effecten daarvan voor het financiële meerjarenperspectief zoals dat naar voren is gekomen binnen de kadernota 2008 - 2012. College stemt in met het financiële advies zoals opgenomen onder de kop "financiële gevolgen".

 

4.   Beslissing op bezwaarschrift tegen herindicatie.

Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaarschrift van betrokkene tegen het herindicatiebesluit ongegrond te verklaren.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Voorbereidingsbesluit bouwplannen HIVA-terrein.

Het college besluit om de raad voor stellen een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor het op de kaart aangegeven gebied. Dit om de ontwikkeling van het HIVA-terrein voort te kunnen zetten (vrijstellingsbesluiten en bouwvergunningen).

 

2.   Intrekken last onder dwangsom Zandstraat 36.

Het college van burgemeester en wethouders besluit de opgelegde last onder dwangsom, in verband met het negeren van een bouwstop aan de Zandstraat 36, in te trekken.