Besluitenlijst burgemeester en wethouders 17 maart 2009

 

 

 Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 17 maart 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 maart 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Uitnodiging voor deelname SWOT analyse SRE (toekomst WGR-plus status).

Het college besluit in principe voltallig deel te nemen aan een workshop (SWOT analyse) van het SRE op 1 april a.s..

 

3.   Noodstroomvoorziening.

Het college besluit:

  1.  de raad voor te stellen over te gaan tot aankoop van een mobiele aggregaat;
  2.  het voorstel voor te leggen aan de commissie Algemene zaken en de gemeenteraad.

 

4.   Handhavingsplan 2009.

Het college stelt het handhavingsplan 2009 vast en biedt het ter kennisneming aan aan de     commissie Algemene Zaken (vergadering 1 april 2009).

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Openbare telefooncellen.

Het college besluit de landelijke trend te volgen en de openbare telefooncellen door KPN te laten verwijderen.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Folder Breugel Leeft!

Het college neemt kennis van de Folder Breugel Leeft! Deze folder wordt binnenkort gedrukt en huis-aan-huis verspreid in Breugel. Daarnaast is er een exemplaar te vinden in het gemeentehuis, De Bongerd, De Boerderij en de Bibliotheek.

 

2.   Haalbaarheidsonderzoek bedrijfsverzamelgebouw.

Het college neemt kennis van het haalbaarheidsonderzoek voor een bedrijfsverzamelgebouw. Het veldonderzoek en de analyse zullen leiden tot een eindrapportage met daarin de conclusies en aanbevelingen omtrent de haalbaarheid (aanbod/vraag, initiatiefnemers), segmentatie en locatie.

 

3.   Jaarverslag commissie bezwaar- en beroepschriften 2008.

Het college neemt kennis van en stemt in met het jaarverslag 2008 van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en stuurt dit ter kennisname door naar de gemeenteraad.

 

 
Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Voorbereidingsbesluit Meubelplein Ekkersrijt.

Het college besluit om de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor het op de bijbehorende kaart aangegeven gebied. Dit om vrijstelling en bouwvergunning te kunnen verlenen voor het bouwplan voor de renovatie en uitbreiding van Meubelplein Ekkersrijt.

 

2.   Voortgang rapportage Sonniuspark 1e kwartaal 2009.

Het college:

      1.   Stelt de Voortgangsnotitie Sonniuspark, eerste kwartaal 2009 vast;

  1. Besluit de notitie voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken;
  2. Neemt kennis van de stand van zaken van de onderhandelingen met Domein.

 

4.   Heroverweging planschade A50 Pyreneeenlaan 5.

Het college besluit het in het kader van een bezwaarprocedure gedane beroep op het gelijkheidsbeginsel te honoreren en dientengevolge aanvullend advies te vragen aan de SAOZ voor wat betreft de hoogte van de waardevermindering voor het object Pyreneeenlaan 5.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging open dag De Vloed.

De secretaris bezoekt de open dag van Zorgcentum De Vloed.

 

Datum/tijd: zaterdag 21 maart, 13.30 – 16.30 uur

Locatie: Veerstraat 17 Son en Breugel

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------