Besluitenlijst burgemeester en wethouders 17 november 2009

 

                                                 Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 17 november 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 november 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

 

2.   Bespreken agenda SRE Regioraad 19 november 2009.

Het college bespreekt de agenda van het SRE-Regioraadsoverleg dat op 19 november 2009 wordt gehouden en waarin de gemeente Son en Breugel is vertegenwoordigd door raadslid Willem Buurke.

 

3.   Voortzetting huur gedeelte gebouw Europalaan.

Het college besluit de huurovereenkomst met Stichting Zuidzorg m.b.t. de huur van de     bovenverdieping van gebouw Europalaan 2 ingaande 1 januari 2010 te verlengen tot en met 31 december 2014.

 

4.   Integraal handhavingsplan 2010.

Het college:

 1. stelt het integraal handhavingsplan 2010 vast.
 2. biedt het handhavingsplan 2010 ter kennisneming aan bij de commissie Algemene Zaken op 2 december 2009.

 5.   Aanbesteding accountantscontrole m.i.v. controlejaar 2010.

Het college besluit de raad voor te stellen:

 • Vanwege de beoogde samenwerking met gemeente Nuenen c.a. niet deel te nemen aan gezamenlijke Europese aanbesteding van de accountantscontrole;
 • De mogelijkheden 1 en 4 nader uit te werken met gemeente Nuenen c.a. en daarbij een voorkeur uit te spreken voor mogelijkheid 4;
 • Daarbij gebruik te maken van de expertise van Bizob;
 • Bizob en gemeente Nuenen c.a. hiervan in kennis te stellen.

 

6.   Bestuurlijke planning 2010.

Het college stelt de bestuurlijke planning 2010 vast en laat deze agenderen voor de

decembervergadering van de commissies.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Evaluatie aanbestedingsproces leerlingenvervoer inclusief rol Bizob.

Het college:

 1. Neemt kennis van de evaluatie van het aanbestedingsproces leerlingenvervoer       inclusief de rol van Bizob;
 2. Stemt in met de conclusies daaruit;
 3. Informeert de commissie BZ middels voorstel.

     

2.   Voortgang ‘Centrum voor Jeugd en Gezien CJG’.

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de lokale en regionale voortgang vormgeving Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG);
 2. De voortgang te kennisname te brengen aan de commissie burgerzaken;
 3. In te stemmen met bijgevoegd persbericht.

 

3.   Breugel Leeft!, verbeteren leefbaarheid Cerespad.

Het college neemt kennis van de investeringen die de diverse partners gaan leveren

(financiële middelen en personele inzet) om de leefbaarheid en veiligheid in het Cerespad te verbeteren en stemt in met de voorgestelde aanpak.

 

4.   Voortgangsrapportage Integraal buurtbeheer 2009.

Het college:

 1. Stemt in met de voortgangsrapportage Integraal buurtbeheer 2009;
 2. Neemt een samenvatting van de voortgangsrapportage op in de raadsinformatie brief.  

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Diverse grondtransacties A50.

Het college neemt kennis van de diverse grondtransacties (en besluiten) zoals die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan. Het college stemt in met:

 1. Ontwerpakte van levering (ruil): RWS;
 2. Ontwerpakte van uitgifte in opstal: RWS;
 3. Ruilovereenkomst (zonder toegift); waterschap De Dommel.

 

2.   2e Bestuursrapportage 2009.

      Het college besluit:

 • De 2e managementrapportage en 2e bestuursrapportage 2009 vast te stellen;
 • De 2e bestuursrapportage 2009 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 16 december 2009.

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Beschikkingen planschade aan de Pyreneeënlaan en de Apennijnenlaan.

Het college besluit de beschikkingen vast te stellen inzake planschade A50, met betrekking tot de Pyreneeënlaan en de Apennijnenlaan.

 

2.   Mandatering waarmerken digitale ruimtelijke plannen.

Het college besluit in te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad om de bevoegd-heden betreffende het waarmerken van ruimtelijke plannen te mandateren zoals in ontwerpraadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit is verwoord.

 

3.   Beroep beschikking burger medegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven.

Het college besluit om beroep in te stellen tegen de beslissing op bezwaar van de Staats-secretaris van Defensie en van de Minister van Verkeer en Waterstaat gedateerd op          25 september 2009 inzake de beschikking burgermedegebruik voor het militaire luchtvaartterrein Eindhoven van 20 december 2007.

  

4.   Geluidsonderzoek A50 (Gentiaan).

Het college neemt kennis van het Rapport ‘Akoestisch onderzoek Rijksweg A50, evaluatie akoestische situatie de Gentiaan’ waarin de raadsvragen van de Lijst van Aken van 8 mei zijn verwerkt en worden beantwoord en leidt het rapport door naar de commissie GZ (informatief).

 

5.   Woonvisie 2010 – 2015 opdrachtverlening aanvulling.

Het college besluit om af te wijken van het aanbestedingsbeleid en het bureau BMC

opdracht te verlenen voor het opstellen van de “Woonvisie 2010 – 2015” overeenkomstig de door hen ingediende offerte.

 

6.   Raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 2 november 2009.

Het college neemt de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken van 2 november 2009 voor kennisgeving aan.

 

7.   Milieuprogramma 2010.

Het college besluit om:

 • In te stemmen met de voorgestelde keuzes in het kader van het Milieuprogramma 2010;
 • Het aangepaste milieuprogramma 2010 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

 

8.   Bestemmingsplan Geluidszones Ekkersrijt.

Het college besluit om:

 • Croonen Adviseurs opdracht te verlenen voor het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan Geluidszones Ekkersrijt;
 • In te stemmen met de opdrachtbrief aan Croonen Adviseurs.   

 9.   Verweerschrift n.a.v. beroepschrift van bewoners aan de Pyreneeënlaan              

      (planschade A50).

Het college besluit in te stemmen met de inhoud van het verweerschrift aan de rechtbank.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging presentatie Boerenbruidspaar Son.

De burgemeester woont de presentatie van het Boerenbruidspaar 2010 bij.

Datum/tijd: 4 december, 20.00 uur

Locatie: Vestzaktheater

 

2.   Uitnodiging opening kerststal.

Wethouder Starmans opent de kerststal aan de Dommelpas. De opening wordt vooraf    gegaan door een lampionnenoptocht.

Datum/tijd: vrijdag 18 december, 19.00 uur

Locatie: optocht start vanaf het Kerkplein in Breugel.