Besluitenlijst burgemeester en wethouders 18 maart 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 18 maart 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 maart 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Adviezenlijst commissie AZ 5 maart 2008.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

3. Kennisgeving vastgesteld uitstallingenbeleid.
Het college neemt kennis van de memo over het in 2006 vastgestelde uitstallingenbeleid en stuurt dit door naar de commissie Algemene Zaken.

4. Noodstroomvoorziening De Vloed.
Het college neemt kennis van de beslissing van SVVE Archipel noodstroomaansluitingen aan te leggen bij de tijdelijke en definitieve vestiging van de Vloed.

5. Brandweer Jaarverslag 2007.
Het college neemt kennis van het Brandweer Jaarverslag 2007 en legt het jaarverslag van de brandweer ter kennisgeving voor aan de commissie algemene zaken

6. Ontwerpbrief gemeenteraad over regionale meerjarenbeleidsplan 2008-2011 politie.
Het college neemt kennis van de ontwerpbrief van de gemeenteraad over het regionale meerjarenbeleidsplan 2008-2011 politie. In deze brief worden de gemeentelijke veiligheidsprioriteiten voor die periode genoemd ter verwerking in het regionale beleidsplan.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Project alcohol en jongeren (Laat je niet flessen!).
Het college neemt kennis van de voortgang van het project Laat je niet flessen middels een commissievoorstel en informeert volgens afspraak hierover de commissie BZ.

2. Zorg voor Jeugd.
Het college neemt kennis van de voortgang van de invoering van het lokaal signaleringssysteem Zorg voor Jeugd en zal de Commissie Burgerzaken op 1 april hierover informeren middels bijgevoegd commissievoorstel.

3. Kaders verordeningen Wsw.
Het college legt aan de commissie Bz de kaders van de verordeningen Wsw van de WSD voor en neemt hierover de volgende standpunten in:
1) Wachtlijstvolgorde: eerste prioriteit bij gemeentelijke doelgroepen Wwb, vervolgens
volgorde voorstel WSD;
2) Cliëntenparticipatie: conform voorstel WSD;
3) Het persoonsgebonden budget: conform voorstel WSD.

4. Stand van zaken over glasvezelinitiatief.
Het college:
* neemt kennis van de ontwikkelingen rondom het glasvezelinitiatief in onze gemeente
* stemt in met haar rol als ambassadeur en supporter van het lokale glasvezelinitiatief van KPN en Reggefiber
* besluit de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer opdracht te verlenen om het college te adviseren rondom plan van aanpak en inzet van een externe toezichthouder en de inzet hiervan te bekostigen uit de leges
* besluit de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer opdracht te verlenen tot het opstellen van een advies voor een programma van eisen door een externe specialist. De kosten a € 3.000 komen ten laste van leges via algemene middelen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Aanbieden subsidiescan.
1. Het college neemt kennis van het rapport Vizier op financiering;
2. Het college zal bij de behandeling van de kadernota een besluit nemen over de continu-
ering van de samenwerking;
3. Het college biedt de commissie Algemene Zaken het rapport ter kennisname aan.

2. Evaluatie inkoop en aanbesteding.
Het college besluit om het memo evaluatie Inkoop en Aanbestedingsbeleid ter oriënterende bespreking aan te bieden aan de commissie AZ.

3. Burgerinitiatief St. Catharinagilde.
* Het college neemt met instemming kennis van de wijze waarop - met goedkeuring van het St. Catharinagilde - het burgerintiatiefvoorstel Gilde is afgedaan;
* Het college stelt de gemeenteraad voor om het Burgerinitiatiefvoorstel Gilde af te wijzen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Artikel 19, lid 1 WRO t.b.v. bouwrijp maken Sonniuspark.
Het college besluit:
1. dat de tegen het voornemen - om met toepassing van artikel 19, eerste lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen ten behoeve van het bouwrijp maken van het gebied Sonniuspark - ingediende zienswijzen niet leiden tot een ander standpunt met betrekking tot dit voornemen, en;
2. dat de ten behoeve van de vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO de benodigde verklaring van geen bezwaar bij de provincie Noord-Brabant wordt aangevraagd.

2. Sloop koeienstal Sonniuswijk 20.
Het college besluit - gelet op aspecten van veiligheid, vandalisme & gezondheid - over te gaan tot sloop (voormalige) voormalige koeienstal. De kosten (ca. € 50.000,--) kunnen worden opgevangen binnen exploitatie Sonniuspark.

3. Bevestiging tijdelijkheid "Tijdelijke huisvesting De Vloed" .
Het college besluit in te stemmen met de verzending van een brief aan de BMF waarmee de actieve rol van Gemeente Son en Breugel wordt bevestigd ten aanzien van het toezien en handhaven van maximale gebruiksperiode van 5 jaar voor de locatie van de tijdelijke huisvesting De Vloed.
4. Conceptreactie artikel ED 8 maart 2008 'Verkeer in rij voor Nuenen'.
Het college besluit de vragen van raadslid C. Spooren (CDA) n.a.v. het krantenartikel ED d.d. 8/3/'08 'Verkeer in rij voor Nuenen' overeenkomstig de conceptreactie via de raadsgriffier te antwoorden.

5. Correctie herziening reconstructieplan de Meijerij.
Het college besluit zienswijzen in te brengen tegen de correctieve herziening van het reconstructieplan v.w.b. het landbouwontwikkelingsgebied aan de Airborneweg.

6. Visie Kerkplein e.o.; Projectplan "Visie Kerkplein tweede uitwerkingsfase";
aanvullend advies.
Het college besluit om:
1. het "Projectplan Visie Kerkplein; tweede uitwerkingsfase" versie 03 d.d. 05 maart 2008 vast te stellen;
2. gelet op het strategisch karakter van het opstellen van de "Visie Kerkplein en omgeving" aan bureau Concire en SlangenHulsker Architecten direct vervolgopdracht te geven tot het uitwerken van het "Kerkplein - Manifest" overeenkomstig het "Projectplan Visie Kerkplein; tweede uitwerkingsfase";
3. de raad voor te stellen de eerste fase financieel af te sluiten ten laste van diezelfde reserve en het restant krediet € 63.110,00 toe te voegen aan de algemene reserve flexibel deel en voor de tweede uitwerkingsfase een krediet beschikbaar te stellen van € 85.270.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging themabijeenkomst OVE.
Het college is verhinderd en woont de themabijeenkomst over AED's en lekenhulpverlening, georganiseerd door Ondernemersvereniging Ekkersrijt, niet bij.

Datum/tijd: donderdag 20 maart, 15.30 - 18.00 uur
Locatie: Communicatiepunt Ekkersrijt

2. Uitnodiging afscheidsborrel André Leermakers/Grontmij.
De burgemeester woont de afscheidsborrel van André Leermakers/Grontmij, bij.

Datum/tijd: donderdag 27 maart, 16.30 - 18.00 uur
Locatie: Restaurant Molenwijk, Molenwijk 2 te Boxtel