Besluitenlijst burgemeester en wethouders 18 november 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 18 november 2008
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 november 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Evaluatie modernisering verslaglegging raads- en commissievergaderingen.
Het college neemt kennis van het commissievoorstel " Evaluatie modernisering verslagleg-ging raads- en commissievergaderingen", waarin wordt voorgesteld de wijze van verslagleg-ging op de huidige wijze voort te zetten.

3. Voortzetting samenwerking m.b.t. Rekenkamercommissies.
Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel tot voortzetting van de samenwer-king m.b.t. de Rekenkamercommissies Best, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Waalre.

4. Adviezenlijst Commissie Algemene Zaken 5 november 2008.
Het college neemt kennis van de advieslijst van commissie Algemene zaken van 5 november 2008.

5. Aanwijzing Preventiemedewerker.
Het college wijst dhr. J. Evers, consulent taakveld personeel & organisatie binnen de afdeling Mensen en Geld, aan als preventiemedewerker. Tevens besluit het college de directie vanaf 1 december 2008 te mandateren om de preven-tiemedewerker binnen de gemeente Son en Breugel aan te wijzen.

6. Toekenning Vrijwilligerspenning.
Het college neemt een principebesluit over toekenning van de Vrijwilligerspenning, uit te reiken rond de jaarwisseling, en zal dit in een besloten gedeelte van de raadscommissie algemene zaken van 3 december 2008 met die commissie bespreken.

7. Bestuurlijke planning 2009.
Het college stelt de bestuurlijke planning 2009 vast en laat deze agenderen voor de december vergadering van de commissies.

8. Enquete leefbaarheid en veiligheid.
Het college neemt kennis van de enquête leefbaarheid en veiligheid monitor 2007. Daarnaast stemt het college in met het commissievoorstel.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Verordening Langdurigheidstoeslag 2009.
Het college legt de "Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009" ter be-sluitvorming voor aan de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2008.

2. Projectplan 1e fase bibliotheek in visie kerkplein.
a) Het college stemt in met het projectplan 1e fase nieuwbouw multifunctioneel bibliotheek-gebouw aan het Kerkplein.
b) Het college zal de commissie grondgebiedzaken via een memo over de planningsafspra-ken informeren.

3. Jaarrekening 2007 PlatOO en delegeren van bevoegdheden aan het college.
a. Het college gaat akkoord met de jaarrekening 2007 van PlatOO en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad;
b. Het college gaat akkoord met bijgevoegd raadsvoorstel inzake delegeren van be-voegdheden en legt dit voorstel ter besluitvorming voor aan de commissie burgerza-ken en de raad.

4. Training sociale vaardigheden basisonderwijs.
a). Het college besluit tot bekostiging van twee trainingen sociale vaardigheden die worden gegeven in het schooljaar 2008/2009 aan leerlingen uit het basisonderwijs en daartoe opdracht te verstrekken aan Pitch Into;
b). De kosten ad € 6.890,- worden voor 50 % ten laste gebracht van het budget voor het Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 en voor 50 % ten laste van het budget 2009;
c) Verder besluit het college om met ingang van het schooljaar 2009/2010 aan de deelne-mers een eigen bijdrage te vragen van € 75,-.

5. Gunning onderzoeksopdracht wensen en behoeftes jeugd.
Het college besluit:
a. De onderzoeksopdracht inzake wensen en behoeftes van jeugdigen te gunnen aan K2 conform de hiertoe ingediende offerte met dien verstande dat door K2 eerst -zoals gebruikelijk- aan het college dient te worden gerapporteerd;
b. De kosten voor het onderzoek ten laste brengen van de Brede Doel Uitkering;
c. De middelen van het amendement inzake jeugdbeleid terug laten vloeien naar de al-gemene reserve flexibel deel;
d. Het collegebesluit ter kennisname te brengen aan de commissie burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Evaluatie steunpunt mantelzorg (2).
Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het evaluatierapport steunpunt mantelzorg uitgevoerd door de BWI;
b. In stemmen met een verlenging van het steunpunt mantelzorg, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008, tot en met 2011;

2. Rapportage 2008 onderhoud Apollohal.
Het college neemt kennis van de rapportage "Onderhoudstoestand sporthal Apollo 2008" en besluit aan de Raad voor te stellen om naar aanleiding van deze rapportage een krediet van
€ 89.000,00 te voteren ter uitvoering van de volgende spoedeisende werkzaamheden:
A. Aanbrengen van kunststofdakbedekking;
B. Aanbrengen van valbeveiliging en dit krediet ten laste te brengen van het flexibel deel van de Algemene reserve.

3. Verordening en besluit individuele voorzieningen 2009.
Het college besluit :
* in te stemmen met de Verordening individuele voorzieningen gemeente Son en Breugel 2009 (Viv), de artikelgewijze toelichting op deze Verordening en het Besluit individuele voorzieningen gemeente Son en Breugel 2009 (Biv);
* wethouder Verschelling tekstmandaat te geven om de tekst en tabellen van het Biv waar nodig aan te passen, na het bekend worden van het prijsindexcijfer voor 2009 van het CBS;
* de Adviesraad Wmo wordt om advies gevraagd over de Viv en het Biv 2009; dit advies wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie Burgerzaken;
* de gemeenteraad te adviseren de Verordening individuele voorzieningen gemeente Son en Breugel 2009 (Viv) vast te stellen en deelt haar mee dat zij voornemens is in het verlengde daarvan het Besluit individuele voorzieningen gemeente Son en Breu-gel 2009 (Biv) vast te stellen.

4. Zondagopenstelling.
1) De zondagopenstelling 2009 aan de noordkant van het kanaal als volgt vast te stellen:
4 Januari
1 februari
1 maart
5 april
3 mei
7 juni
5 juli
2 augustus
6 september
4 oktober
15 november
20 december .
2) De zondagopenstelling 2009 aan de zuidkant van het kanaal als volgt vast te stellen:
11 januari
8 februari
1 en 22 maart
13 april
3 en 21 mei
1 juni
20 september
11 oktober
26 en 27 december

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Afsluiting Project Kloppend Hart.
Het college besluit ter zake van het project Kloppend Hart aan de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de inhoud van de eindrapportage;
2. Over te gaan tot afsluiting van het project per 311208;
3. Kennis te nemen van de beschikbare dekkingsmiddelen per 311208;
4. Ten laste van de reserve Kloppend Hart middelen toe te voegen aan een aantal nieuwe reserves.

2. Indexatie grondprijs sonniuspark.
Het college besluit de grondprijs van € 415,-- ex BTW (prijspeil 1-1-2008) jaarlijks te indexe-ren op 1 januari, met ingang van 1-1-2009.

3. Wvg Sonniuspark.
Het college besluit om, op grond van artikel 5 Wvg:
1. Het rechtsgevolg van de aanwijzingen van gronden kadastraal bekend als Gemeente Son en Breugel, Sectie G,nrs 278, 280, 290 en 291 zoals deze bij ons besluit van 17 augustus 2004 en bij raadsbesluiten van 22 december 2004, 20 december 2006 en ons besluit van 11 september 2007 zijn aangewezen als gronden waarop het voor-keursrecht van toepassing is, vervallen te verklaren.
2. De raad te informeren over ons besluit.
3. Eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden bij aangetekend schrijven te informeren over dit besluit.
4. Dit besluit te laten inschrijven in de openbare registers van het Kadaster.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging informatiebijeenkomst Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad.
Indien commissie GZ niet doorgaat dan wordt de commissie uitgenodigd om samen met wethouder Overbeek de informatiebijeenkomst Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad bij te wonen.

Datum/tijd: 1 december 2008, 19.30 - 22.00 uur.
Locatie: Landgoed Kasteel Geldrop te Geldrop

2. Uitnodiging ingebruikstelling Kerststal met lampionnenoptocht.
Het college woont de ingebruikstelling van de kerststal met een lampionnenoptocht bij. De burgemeester zal de kerststal openen.

Datum/tijd: vrijdag 19 december 2008 aanvang 19.00 uur
Locatie: Vertrek Kerkplein Breugel, 19.15 aankomst kerststal bij hertenkamp.

3. Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt.
De burgemeester woont de lunchbijeenkomst van ondernemersvereniging Ekkersrijt bij.

Datum/tijd: dinsdag 25 november, 11.45 - 13.30 uur
Locatie: Communicatiepunt Son