Besluitenlijst burgemeester en wethouders 19 augustus 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 19 augustus 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 augustus 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Klachtenregeling / nationale ombudsman.
Indien de ondernemingsraad instemt met het onderstaande voorstel, dan stelt het college de gemeenteraad voor om:
1. Per 1 januari 2009 een nieuwe klachtenregeling vast te stellen;
2. Per 1 januari 2009 voor de externe klachtafhandeling aansluiting te zoeken bij de Nati-onale ombudsman;
3. Per 1 januari 2009 de externe klachtafhandeling door de Regionale Ombudscommissie Zuidoost-Brabant te beëindigen.
A. Het college stelt de Nationale ombudsman en de Regionale Ombudscommissie Zuid oost-Brabant alvast per brief van deze voornemens op de hoogte.
B. Indien de OR en de gemeenteraad instemmen met de voorgestelde klachtenregeling dan stelt het college op grond van artikel 4, eerste lid, van de ‘Klachtenregeling Gemeente Son en Breugel 2009’ mr. A.J.M. Ewalds aan als klachtencoördinator en mr. F. den Hengst als plaatsvervangend klachtencoördinator.
C. Indien de OR en de gemeenteraad instemmen met de voorgestelde klachtenregeling dan mandateert het college, op grond van artikel 10:5 van de Algemene wet bestuurs recht, de afdoening (volgens artikel 10 van de verordening) van klaagschriften over medewerkers als bedoeld in artikel 7, lid 6 van de ‘Klachtenregeling Gemeente Son en Breugel 2009’ aan de gemeentesecretaris.

3. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SRE 2005.
Het college stemt in met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling SRE 2005 en legt het verzoek met een ontwerpraadsvoorstel ter bespreking voor aan de commissie Algemene Zaken op 3 september 2008.

Het raadsvoorstel wordt vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad welke vergadert op 2 oktober 2008.

4. Bestuurlijke planning 4e kwartaal 2008.
Het college stelt de geactualiseerde bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de septembervergadering van de commissies.

5. Aanwijzing toezichthouders.
Het college besluit:
1. de heren R.M.A. van den Heuvel en J.A.S. Peters aan te wijzen als gemeentelijk toe-zichthouder overeenkomstig de concept-besluiten en daartoe legitimatiebewijzen te verstrekken conform het conceptmodel;
2. geheel volgens art. 10:5 Algemene wet bestuursrecht de aanwijzingsbevoegdheid tot toezichthouder in de zin van art. 5:11 van de Awb op grond van;
-art. 6.2 Algemene Plaatselijke Verordening,
-art. 3.1 van de Brandbeveiligingsverordening,
-art. 158 van de Wegenverkeerswet,
-art. 100 lid 2 van de Woningwet,
-art. 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro)
-art. 18.4 lid 3 van de Wet milieubeheer(Wm) en
-art. 63 lid 1 van de Monumentenwet
aan de directie te mandateren. Hiernaast staat de mandaatgever het de directie toe om op grond van 10:9 Awb, de bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot aanwijzing als toezichthouder door te mandateren aan de afdelingshoofden Ruimte en Wonen en Veiligheid en Wijkbeheer;
3. voorts neemt het college kennis van en stemt het in met de in deze nota omschreven procedure tot aanwijzing van toezichthouder in de zin art. 5:11 van Awb.

6. Document verkenning SIEN.
College stelt het document “Verkenning samenwerking is (d) enorm” (SIEN) als een voorge-nomen besluit vast en biedt dit ter informatie en opinie aan de Commissie Algemene zaken aan.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Lokaal onderwijsbeleid.
Het college besluit gelet op de huidige beleidsprioriteiten op dit moment af te zien van opzet lokaal onderwijsbeleid. Dit wordt ook aan commissie BZ meegedeeld .

2. Leerplein Sonniuspark en huisvesting Breugel.
Het college besluit de stand van zaken met betrekking tot het leerplein Sonniuspark en de plannen voor onderwijshuisvesting Breugel ter kennisname aan te bieden aan de commissie BZ.

3. Rechtzaak Ergon.
Het college neemt kennis van het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juli 2008 inzake de Gemeente Son en Breugel en Nuenen in de zaak versus Ergon, waarbij het eerdere (voor de gemeente negatieve) vonnis van de rechtbank is bevestigd en besluit af te zien van cassatie. Tevens besluit het college om gezamenlijk met de gemeente Nuenen in gesprek te gaan met Ergon en WSD om over de plaatsing van Wsw-ers afspraken te maken.

4. Buitenschoolse opvang Krommen Hoek.
Het college stemt in met:
1. De verhuur van een gedeelte van basisschool De Krommen Hoek aan Kinderopvang Spring. Het verhuurde gedeelte zal formeel juridisch niet onttrokken worden aan het onderwijs.
2. Het economisch eigendom van de aanbouw bij de basisschool De Krommen Hoek te aanvaarden;
3. De aanbouw bij basisschool De Krommen Hoek op te nemen in het meerjaren onderhoudsplan;
4. De Krommen Hoek een vergoeding voor de aantoonbare gemaakte kosten van de aanbouw te verstrekken als het huidige pand voor 2024 aan het onderwijs wordt onttrokken (met uitzondering bij opheffing van de school).

5. Ecologisch beheer bossen.
Het college besluit het ecologische beheer van de bossen voort te zetten. Met dien verstande dat het tak- en tophout niet meer langs paden gelegd wordt maar verder het bosperceel wordt in gesleept. Het college informeert de Commissie Grondgebiedzaken met een memo en bewoners van de bergjes via een brief.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. 23 Planschadebezwaarschriften.
Het college neemt kennis van en stemt in met de adviezen van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, waarin de gemeenteraad geadviseerd wordt om de 23 planschadebezwaarschriften ongegrond te verklaren. Voorts legt het college het advies ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

2. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening: informatie en nieuwe besluiten.
Het college besluit om:
1. de raad voor te stellen om binnen de Wet ruimtelijke ordening te werken met bestem-mingsplannen en de mogelijkheid van een projectbesluit in beginsel niet te benutten;
2. eind 2009 te komen met een evaluatie van het gebruik van de Wro;
3. bij aanbestedingen van de in de Wro genoemde planvormen de voorwaarden van het ‘handboek digitale bestemmingsplannen Son en Breugel’ op te nemen;
4. Het college neemt er kennis van dat de implementatie van de digitale planvormen gecoördineerd gaat worden door de afdeling Ruimte en Wonen;
5. Op dit moment niet over te gaan tot het opstellen van een beheersverordening;
6. De mandatenlijst te actualiseren i.v.m. de nieuwe Wet ruimtelijke ordening door de op grond van 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht gemandateerde bevoegdheid "Overi-ge besluitvorming n.a.v. bouwvergunningaanvragen (denk bijv. aan weigering bouwvergunning, verlening ontheffing m.t.v. artikel 15, 17, 19 lid 2 en 3 WRO, 50 Ww etc.)" te wijzigen in: "Overige besluitvorming n.a.v. bouwvergunningaanvragen (denk bijv. aan weige-ring bouwvergunning, verlening ontheffing m.t.v. artikel 3.6 lid 1 onder c, 3.22, 3.23 Wro, 50 Ww, etc.)" Mandatering aan de directie en de ondermandatering, op grond van 10:9 Awb, aan het afdelingshoofd blijven bij deze bevoegdheid in stand. Hiernaast staat de mandaatgever het toe dat directieleden en ook afdelingshoofden elkaar (volledig) kunnen vervangen.

3. Milieujaarverslag 2007 commissie.
Het College stelt het commissie voorstel omtrent het milieujaarverslag 2007 vast.

4. Stand van zaken ombouw Ekkersrijt A50-A58.
Het college neemt kennis van de stand van zaken met betrekking op de ombouw van het knooppunt A50-A58.

5. Voortgangsnotitie Sonniuspark.
Het college neemt kennis van de voortgangsnotitie Sonniuspark, september 2008. Het college besluit de voortgangsnotitie in september 2008 aan de gemeenteraad voor te leggen.

6. Aanvraag om aanlegvergunning van Brabants Landschap m.b.t. drietal percelen gelegen in de gemeente Son en Breugel ten behoeve van de uitvoering van het project Nuenens Broek.
1. het college neemt kennis van het verzoek van Brabants Landschap om aanlegvergunning d.d. 11 maart 2008;
2. het college stemt in met het ontwerpbesluit, waarin de gevraagde vergunning wordt verleend;
3. het college stemt met het in procedure brengen van het ontwerpbesluit een en ander conform de bepalingen van de WRO en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
4. het college besluit om onverwijld en zonder verdere tussenkomst van Uw college de gevraagde vergunning te verlenen, indien in het kader van de onder 3 bedoelde procedure geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Raadsvoorstel definitieve rapportage RKC tussentijdse informatievoorziening.
Het college besluit het door de RKC opgestelde rapport inzake tussentijdse informatievoorziening Son en Breugel aan te bieden aan de raad conform het concept - raadsvoorstel.

2. Wijziging Legesverordening.
Het college besluit om na advies van de commissie algemene zaken aan de raad een voorstel te doen tot aanpassing van de legesverordening conform het concept-raadsbesluit.

3. Juridische stand van zaken.
Het college neemt kennis van en stemt in met het commissievoorstel ‘Juridische stand van zaken’.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging kranslegging Airborne-monument.
Loco-burgemeester mevrouw Starmans woont de kranslegging bij het Airborne-monument aan de Europalaan op zondagmiddag 14 september bij.

Datum/tijd: zondag 14 september 2008 om 14.00 uur
Locatie: Europalaan, Airborne-monument