Besluitenlijst burgemeester en wethouders 19 februari 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 19 februari 2008

BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 februari 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Draaiboek Actiecentrum Gemeente.
Het college besluit het draaiboek Actiecentrum Gemeente vast te stellen.

3. Implementatieplan Rampenbestrijdingsplan (RBP) Van den Anker.
Het college neemt kennis van het implementatieplan RBP van den Anker.

4. Jaarverslagen klachtenregeling 2005, 2006 en 2007.
Het college neemt kennis van de jaarverslagen klachtenregeling 2005, 2006 en 2007 en legt deze voor aan de commissie Algemene Zaken.

5. Tussentijdse evaluatie modernisering verslaglegging raads- en commissie- vergaderingen.
Het college neemt kennis van het commissievoorstel "Tussentijdse evaluatie modernisering verslaglegging raads- en commissievergaderingen.

6. Deelname E. Rothuizen aan Operationeel Team.
Het college besluit Edwine Rothuizen toestemming te geven als voorlichter deel te nemen aan de piketdienst voorlichters voor het Operationeel Team en haar daarvoor de gebruikelijke vergoeding toe te kennen.

7. Evaluatie internetbezoek 2007.
Het college neemt kennis van de evaluatie van het internetbezoek over 2007 en is akkoord met het voorstel om deze in het persgesprek toe te lichten.

8. Beslissing op bezwaar aanwijzingsbesluit honden.
Het college stemt in met de adviezen van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en verklaart de bezwaren van bezwaarmakers tegen het aanwijzingsbesluit voor loslopende honden niet-ontvankelijk.

9. Tussenbalans collegeprogramma 2006-2010.
Het college stelt de tussenbalans van het collegeprogramma 2006-2010 vast en legt dit voor aan de commissie AZ en de gemeenteraad om hiervan kennis te nemen.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Noodverlichting Vestzaktheater.
Het college stelt voor het aanbrengen van noodverlichting in het Vestzaktheater € 7.500,- beschikbaar. De dekking wordt gevonden door de lasten van deze investering ten laste te brengen van het restant van het krediet voor de kleinschalige renovatie van het Vestzaktheater.

2. Projectopdracht en intentieverklaring leerplein Sonniuspark.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de projectopdracht en de intentieverklaring ten behoeve van het leerplein Sonniuspark;
2. Wethouder Starmans mandaat te geven om de intentieovereenkomst namens het college te ondertekenen.

3. Kozijnen basisscholen Krommen Hoek en Regenboog.
Het college besluit om de kozijnen van De Krommen Hoek aan te passen en de levensduur van de kozijnen van De Regenboog beperkt te verlengen.

4. Project Uit de Sh*t.
Het college neemt kennis van de conclusies en aanbevelingen uit het project "Uit de sh*t" en zal deze ter kennisname aan de Commissie BZ aanbieden. De bij het project betrokken jongeren worden in de gelegenheid gesteld de DVD in de commissievergadering aan te bieden aan de wethouder en de commissievoorzitter.

5. Opknappen / vervangen speeltoestellen.
Het college besluit:
1. Een aantal toestellen te vervangen en op te knappen;
2. De schenking van Baetsen (€ 7.900,00) te besteden aan twee nieuwe speeltoestellen en deze te plaatsen in de speeltuin aan De Wadden en aan de Nachtegaallaan;
3. Als de reactie van de omwonenden van het speelveldje Vogezenlaan positief is, twee goaltjes te plaatsen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie.
Het college neemt kennis van en stemt in met het jaarverslag 2007 van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en stuurt dit door naar de gemeenteraad.

2. Controleprotocol accountantscontrole financiële jaarrekening 2007.
Het college besluit:
1. aan de raad voor te stellen over te gaan tot vaststelling van het controleprotocol met bijlagen voor de accountantscontrole van de (financiële) jaarrekening 2007, conform bijgaand raadsvoorstel';
2. in te stemmen met het normenkader en toetsingskader conform bijgaande overzichten.

3. Opzet "eigen begroting" raad.
Het college stemt in met het commissievoorstel Opzet "eigen begroting" raad. Vanaf de begroting 2009 zullen de specifieke kosten van de raad -meer dan tot nu toe het geval is- transparant en gegroepeerd weergegeven worden.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bouwplan voor het plaatsen van twee containers ten behoeve van opslagruimte en
een overkapping op perceel Taylorstraat 1C t.n.v. Stichting Hoi.
Het college besluit de reguliere bouwvergunning te weigeren.

2. Bezwaar tegen bouwvergunning ongegrond.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar en beroepschriften en besluit het bezwaar van bezwaarmaker tegen een verleende bouwvergunning ongegrond te verklaren.

3. Bezwaar planschade A50.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften aan de gemeenteraad om drie bezwaren tegen het planschadebesluit niet-ontvankelijk te verklaren en stuurt het advies door naar de commissie grondgebiedzaken.

4. Toezicht bouwstoffenbesluit knoop A50/58.
Het college besluit om:
- het B&W besluit van 29 mei 2007 te herzien;
- in te stemmen met uitbesteden van de handhavingstaken aan de Milieudienst Regio Eind-hoven conform scenario 3 in het kader van het Bouwstoffenbesluit / Besluit Bodemkwaliteit;
- de Milieudienst Regio Eindhoven te mandateren voor het toezicht en de handhaving in het kader van het Bouwstoffenbesluit / Besluit Bodemkwaliteit voor wat betreft de werkzaamheden die betrekking hebben op de Knoop A50 / A58;
- in te stemmen met het ontwerpraadsvoorstel ten behoeve van de kredietaanvraag.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging wethouder Thijs/Someren.
Het college woont de afscheidsreceptie van Anja Thijs/wethouder gemeente Someren niet bij.